Nei til mer diskriminering av nordmenn

Christen Krogvig

Det såkalte «introduksjonsprogrammet» er en rekke opplæringstiltak som innvandrere som kommer til Norge, får tilbud om. Programmet tilbys til alle nyankomne innvandrere som får såkalt flyktningestatus. Det er ikke noe krav om at man faktisk er en politisk flyktning som har flyktet fordi man har kommet i klammeri med myndighetene på grunn av uønsket politisk aktivitet. Alle de ulovlige innvandrerne som misbruker asylinstituttet og få opphold i Norge til tross for at de ikke er flyktninger i henhold til FNs flyktningekonvensjon får også ta del i programmet.

Programmet gir innvandrerne gratis kurs i norsk og samfunnskunnskap og kunnskap som er nyttig i arbeidslivet. Programmet kan vare inntil tre år. Det er inneholder også ferier, og det står ikke noe i loven om at flyktningene kan feriere i landet de «flykter fra». Her kan man med andre ord få i pose og sekk. Som betaling for at man deltar i kurs finansiert av norske skattebetalere får de som deltar i programmet, en godtgjørelse tilsvarende to ganger folketrygdens grunnbeløp, dvs. kr. 187 268. Til sammenligning får norske studenter kr. 111.657 i lån…

Introduksjonsprogrammet reguleres av den såkalte Introduksjonsloven, og i § stå følgende: «Stønaden reduseres ikke på grunn av inntekter av egen eller andres virksomhet eller som følge av formue. Stønaden reduseres heller ikke på grunn av mottatt barnebidrag.» De som mottar introduksjonsstøtte, får således ofte også annen støtte i tillegg som bostøtte, barnehagesubsidier og sosialhjelp.

I følge et oppslag i Nettavisen koster bare introduksjonsprogrammet Norske skattebetalere 17 milliarder kroner pr. år. Det er omtrent det dobbelte av hva Staten krever inn i bompenger. (Neste gang du kjører gjennom en bom, tenk på at Staten kunne fjernet alle bommene dersom kostnadene i dette programmet ble halvert.) Og til tross for de enorme kostnadene klarer bare 60% av de som deltar i programmet å få seg en jobb.

Man skulle tro at en kostnad tilsvarende det dobbelte av bompengene var tilstrekkelig. Men nå vurderer kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner å dele ut en sluttbonus til de som faktisk får seg en jobb.

I en tid da mange bekymrer seg over uvilje mot innvandrere er det bemerkelsesverdig at politikere deler ut så mange særfordeler til denne gruppen. Det er grunn til å tro at jo færre særfordeler innvandrere får jo mindre uvilje vil det bli i befolkningen. Ingen liker å bli diskriminert i eget land, heller ikke nordmenn.

Hvis norske myndigheter virkelig er opptatt av å hjelpe de som er rammet av krig, bør de heller kanalisere midler til blant annet de krigsrammede i Syria. Mens introduksjons stønaden alene koster kr. 187 tusen pr. snute pr år får hver av de krigsrammede syrerne bare smuler fra Norge. I Syria er det i følge FNs kontor for koordinering av humanitært arbeid 6,3 millioner internflyktninger og 13,5 millioner mennesker med hjelpebehov. Regjeringen opplyser at Norge bevilget 1 milliard kroner på de 13,5 millionene syrere som har enorme behov for hjelp. I gjennomsnitt fikk dermed hver syrer med hjelpebehov 74 kroner fra Norge i 2017.  Introduksjonsstøneden på 187 268 kroner er med andre ord 2 530 ganger så mye som hver av de syrerne med hjelpebehov fikk av Norge i 2017. Og Syerne er faktisk rammet av krig mens veldig mange av de som får introduksjonsstønad hverken er politiske flyktninger eller rammet av krig. Og på toppen av det hele er introduksjonsstønaden kun en brøkdel av hva den enkelte som deltar i programmet får.

Demokratene i Norge vil derfor avvikle særfordeler for innvandrere i Norge og bruke pengene som spares på å fjerne alle bommene samt hjelp til krigsrammede i nærområdene, og aller helst i hjemlandet. Opphold til flyktninger bør begrenses til de svært få som har krav på slik opphold i henhold til FNs Flyktningekonvensjon.

  • Gjest

    Det store flertall uansett land som er tilhenger av Koranen er ikke-hvite mennesker mens omtrent alle som er tilhenger av f.eks. nazisme er hvite. Det er som kjent vanlig politisk agenda fra venstresiden å ønske stor grad av innvandring fra ikke-vestlige land, og ønske om å utrydde høyrerasistisk ideologi. Dette skaper et stort juridisk problem fordi både Muhammeds lære og nazismen er begge ideologier som inneholder politiske regler som krenker menneskerettighetene. Den løsningen som rettssystemet i hele Europa da i praksis har tatt i bruk er å tolke loven forskjellig avhengig av om saken primært angår hvite eller ikke-hvite mennesker og er derfor rendyrket rasisme etter ordets rette forstand.

    Det er verdens eldste trix og kjent hersketeknikk å manipulere fram særbehandling for en gruppe mennesker med å endre betydningen av språket som det passer en. Hvite mener at de har blitt byttet ut med de svarte som de primære ofre for rasediskriminering i dagens Amerika, ifølge en ny studie fra forskere ved Tufts University School of Arts and Sciences og Harvard Business School. Forskningsrapporten beskriver fenomenet som «antihvit» rasisme og har tittelen Whites See Racism as a Zero-Sum Game That They Are Now Losing skrevet av Michael I. Norton ved Harvard Business School, Boston, MA og Samuel R. Sommers ved Department of Psychology, Tufts University, Medford, MA. Et eksempel er fra London baserte Goldsmith Student’s Unions åpenbart kommunistiske representant Bahar Mustafa, som med universitetets egen konto konsekvent brukte hashtaggen #killallwhitemen og offentlig anklaget noen for å være «white trash». Hadde ordet white vært byttet ut med black, ville kvinnen mistet jobben på dagen i de fleste land i Europa og USA. Bare 1.9% studenter som skrev under på å sparke henne fra stillingen sin og det var ikke nok. I en artikkel 22 Januar 2015 av Arizona Campus korrespondent Lauren Clark ble det rettet kritikk mot professor Lee Bebout ved Arizona state university, for å lære studentene om «problemet med hvithet». Økonomen James Malone fortalte Campus Reform at universitetet aldri ville tillate en klasse å snakke om «svarthet», og hvis de gjorde det ville det skape mye oppstyr. «Men du kan med sikkerhet trakassere mennesker for deres hvithet» la han til. Selv etter at en av landets største TV stasjoner FOX NEWS tok opp saken mistet ikke professoren jobben sin og satt fortsatt på samme kontor et år senere. De beste eksempler på åpenbar antihvit rasisme er fra Danmark, der muhammedanere (som nesten alltid er ikke-hvite) får fritt spillerom til å lese opp offentlig og støtte Koranens hat mot både vantro og jøder, mens landet straffer hvite mennesker for å kritisere deres ideologi. Året før Ole Flemming Nielsen ble bøtelagt for å sammenlikne det han beskriver som ideologien «Islam» (muhammedanisme) med nazisme, anmeldte han imam Nihad Said El-Sayed for angrep på jøder og kalle ikke-muslimer for dyr. Saken ble henlagt fordi §226b (forbud mot oppfordring til vold eller hat mot noen pga. etnisitet eller tro) som han selv ble bøtelagt for kun anvendes mot hvite mennesker i praksis og endog på en hysterisk overdrevet måte som også inkluderer kritikk av ideologi! «Vilkårene for lovlig forskjellbehandling» Diskrimineringsnemda og bruk av symboler
    LDO og Nemda argumenterer for at symboler er vernet i diskrimeringsloven med referanse til NRK saken. Ifølge nemdas avgjørelse om at det ikke er diskriminering at NRK nekter ansatte i sending å bruke kors (LDN-2014-46), skrev nemda følgende på side 3 av 15: «Forarbeidene til tidligere diskrimineringslov (lov nr. 33/2005) forutsetter at det å være f.eks. hijab eller turban er omfattet av vernet mot diskriminering på grunn av religion kfr. Ot.prp.nr.33 (2004-2005 side 103)» samt «Vilkårene for lovlig forskjellbehandling etter diskrimineringsloven om etnisitet §7 er de samme som etter den tidligere diskrimineringsloven (lov nr. 33/2005). Dette innebærer at forarbeidene til tidligere loven også har relevans ved fortolkningen av diskrimineringsloven om etnisitet (lov nr. 60/2013), jfr. Prop.88 L (2012-2013) side 176.» Det må også bevises at loven faktisk verner bruk av plagg som er pålagt i bruk av en religion eller ideologi, og det medfører faktisk logisk at dersom noen finner på en ny rasistisk ideologi som pålegger deltakere å gå med Ku Klux Klan liknende klær, så må dette har likt vern. Dette gagner plutselig ikke venstresidens politiske agenda om å påtvinge hijab overalt, fordi da måtte en også kunne påtvinge rasistiske symboler! Siden massemedia ensidig tar parti med holdninger som kun angriper de som kritiserer fremmedkultur vil det ikke komme fram at dersom en inkluderer religion i definisjonen til rasisme, og Koranen og Hadith anses som religion slik LDO gjør, vil dette være tidenes mest rasistiske bøker. Når de som bruker slik feilaktig definisjon på rasisme blir konfrontert med at Koranen da er rasistisk, så bruker de plutselig ikke egen definisjon mer og utelater religion og kun snakker om rase, noe som beviser med 100% sikkerhet at de ikke tror på egen definisjon og bevisst manipulerer og forurenser språket. Konklusjon
    LDO sin feilaktige definisjon på rasisme i kombinasjon med feil oppfatning av hijab som religiøst symbol og feil definisjon på ytringsfrihet, medfører det som kan kalles det kommunistiske verdensbildet der de som forbyr hijab i sine lokaler feilaktig blir rasister !!