Vedtekter

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

§1 Navn og formål

Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting av lokal-, bydels- eller fylkeslag, skal navnet Demokratene i Norge, med tillegg av bydels-, kommune-, eller fylkesnavn benyttes. Partinavnet kan skrives i begge norske målformer. Forkortelse for partinavnet er DEM. Ved eventuelt ønske om skifte av partinavn, skal dette legges ut på høring i partiorganisasjonen i minimum 1 måned, og deretter vedtas på et ordinært eller ekstraordinært landsmøte.

Demokratene i Norge er et nasjonalt verdikonservativt parti.

§2 Medlemskap, stemmerett og valgbarhet

Alle myndige personer kan søke medlemskap i Demokratene i Norge. Det er imidlertid en forutsetning at vedkommende ikke er medlem i noe annet politisk parti, og at han støtter partiets ideologiske grunlag.

Personer som ønsker medlemskap i en kommune der det ikke er lokallag, kan bli medlem i et annet lokallag i fylket, eller stå direkte tilknyttet fylkeslaget i fylker hvor det ikke eksisterer lokallag. Demokratene i Norge er åpent for alle som ønsker å bli medlem, men medlemmene kan på visse grunnlag ekskluderes fra partiet.

Det skal kun være ett lokallag i en kommune, men et lokallag kan opprette bydelslag eller kretslag, som imidlertid er underlagt lokallaget. Valgbare til tillitsverv i Demokratene i Norge er alle som er oppfyller kravene til medlemskap og stemmerett.

Medlemmer av Demokratenes ungdom har møte og talerett i Demokratene i Norge sine fora. Stemmerett i partisaker har de som har vært registrert i det sentrale medlemsregisteret i minimum to måneder, har fylt 18 år, og betalt forfalt kontingent før møtestart.

Medlemmer som aktivt melder seg ut, altså som selv skriftlig ikke ønsker videre medlemskap, kan ikke bli medlem igjen uten at medlemskapet er godkjent av sentralstyret etter at sentralstyret har innhentet synspunkter fra lokal- og fylkeslag.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent de tre siste år, vil bli strøket som medlem. Dette er ikke aktiv utmelding, og de vil derfor automatisk bli regnet som medlemmer igjen dersom på nytt betaler medlemskontingent.

§3 Opprettelse av nye lokallag

Tre eller flere personer i samme kommune kan stifte lokallag, hvis det ikke allerede er et lokallag i kommunen. Er det ikke fylkeslag i fylket, blir lokallagets styre også å betraktes som fylkeslag, til det blir startet flere lokallag. Stiftelse av fylkeslag skal godkjennes av sentralstyret, og stiftelse av lokallag skal godkjennes av fylkesstyret.

§4 Organisasjon

Demokratene i Norge har følgende organisasjonsledd.
• Lokallag. Som også kan opprette bydelslag eller kretslag.
• Fylkeslag. To eller flere nabofylker kan ha felles fylkeslag.
• Landspartiet.

Demokratenes ungdom organiseres under de respektive punkter 1-3.

Partiets stortingsgruppe, Fylkestingsgrupper og kommunestyregrupper, er partiets politiske verktøy og organiseres i egne grupper med, supplerende vedtekter – som skal godkjennes av de respektive styrer i punktene 1-3.

§5 Lokallagene

Lokallagene er partiets røtter, og består i hovedsak av de personer som bor i kommunen eller regionen. Styret i lokallaget skal drive lokallagene med vervearbeid, politisk arbeid samt legge grunnlaget for en sterk organisasjon.

Sentralstyret skal godkjenne opprettelsen og bruken av partiets navn ved stiftelse av lokallag i samråd med fylkesstyret. Sentralstyret kan oppløse lokallag. Ved oppløsning av et lokallag tilfaller eiendelene og midlene til fylkeslaget.

Lokallagets organer er:

1.Årsmøtet.
2.Nominasjonsmøtet.
3.Lokallagsstyret.
4.Kommunestyregruppen.
5.Demokratenes ungdom. Lederen er medlem av lokallagstyret.
6.Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av desember måned. Innkalling til årsmøtet skal varsles med minst tre ukers varsel. Saker som ønskes behandlet, må være innsendt styret innen 7 dager før årsmøtet. Valgkomiteens innstilling og andre sakspapirer kan legges fram ved møtets begynnelse, hvis dette er mest hensiktsmessig. Dette avgjøres av lokallagstyret.

Unntak fra vedtektene når det gjelder datoer og innkallingsfrister kan gjøres av sentralstyret.

Årsmøtet skal:

Registrere medlemmenes stemmerett, godkjenne innkalling og dagsorden. Velge møteleder, tellekorps, referenter, protokollunderskrivere. Behandle styrets årsberetning. Behandle og godkjenne lokallagets regnskap og revisjonsberetning. Behandle og vedta lokallagets budsjett, samt eventuell kontingent ut over landsstyrets vedtatte minimumskontingent. Politisk debatt, herunder innkomne forslag og resolusjoner. Behandle og vedta lokalprogrammet.

7. Valg:

7.1. Lokallagets leder
7.2. Lokallagets nestleder. ( Det kan velges 2 nestledere.)
7.3. Lokallagets kasserer.
7.4. Lokallagets sekretær.
7.5. Lokallagets styremedlemmer. Inntil 5.
7.6. Lokallagets varamedlemmer i rekkefølge.
7.7. Revisor.
7.8. Valgkomité på 3-5 medlemmer.
7.9. I mellomvalgår velges nominasjonskomité på 3-5 medlemmer.

Styret skal ha et ulikt antall medlemmer inkludert gruppeleder i kommunestyregruppen der den finnes.

Hvis praktiske forhold tilsier det, kan det velges to nestledere. Organisatorisk og politisk. På konstituerende styremøte fordeler styret selv ansvarsområde for styremedlemmene.

Alle medlemmer som har betalt kontingent før møtet settes har møte, tale og stemmerett på årsmøtet.

Fylkestyremedlemmer, eventuelle stortingsmedlemmer og sentralstyremedlemmer har møte og talerett. Årsmøtet kan tillate at nyinnmeldte medlemmer kan møte som observatører med møte og talerett.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når minst 2/3 av styret eller minst 10 % av betalte lokallagsmedlemmer krever det, eller dersom sentralstyret ber om det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte er minst 10 dager, og kun de oppsatte saker skal behandles.

§6 Nominasjon til kommunevalg

Styret innkaller til nominasjonsmøte minst 14 dager før møtet. Nominasjonsmøtet vedtar hvor mange kandidater som skal kumuleres, og kan gi styret fullmakt til å supplere listen utover de personene som blir satt opp av møtet.

§7 Fylkeslaget

Fylkeslaget består av lokallagene i fylket, samt eventuelle direkte medlemmer fra kommuner der lokallag ikke er etablert. Det kan etableres felles fylkeslag med nabofylker hvis dette er mest praktisk. Det er Sentralstyret som skal godkjenne stiftelsen av fylkeslag, og retten til å benytte navnet Demokratene i Norge. Det er også Sentralstyret som har retten til å oppløse et fylkeslag, og inndra retten til å bruke navnet. Ved oppløsning av fylkeslag tilfaller alle eiendeler og midler Landspartiet.

Fylkeslagets organer er:

Årsmøtet. Nominasjonsmøtet. Fylkesstyret. Fylkestinggruppen. Demokratenes ungdom, hvor lederen er medlem av fylkesstyret.

Fylkesstyret skal innkalle til årsmøte. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må innsendes fra lokallagene minst 7 dager før møtet. Unntatt er dagsaktuelle saker som kan fremmes direkte på årsmøtet. Hva som er dagsaktuelle saker avgjøres av årsmøtet.

På fylkesårsmøte har alle medlemmer av lokallagene i fylket møte- og stemmerett, såfremt de har betalt medlemskontingenten innen møtet begynner og vært innmeldte medlemmer av partiet i tre måneder. Sentralstyrets medlemmer har møte og talerett.

Årsmøtet skal: Godkjenne delegatene, innkalling og dagsorden.
Velge møtedirigent, referenter, tellekorps, og protokollunderskrivere. Behandle fylkesstyrets årsberetning. Godta fylkesstyrets regnskap og revisjonsberetning. Behandle og vedta fylkeslagets budsjett. Politisk debatt, herunder å behandle innkomne forslag og resolusjoner, samt saker som skal fremmes for landsmøtet. Behandle forslag til fylkeslagets program til fylkestingvalg.

Valg:

7.1. Fylkeslagets leder.
7.2. Fylkeslagets politiske nestleder.
7.3. Fylkeslagets organisatoriske nestleder.
7.4. Fylkeslagets kasserer.
7.5. Fylkeslagets sekretær.
7.6. Fylkeslagets studieleder.
7.7. Inntil 5 styrmedlemmer i rekkefølge.
7.8. Inntil 4 varamedlemmer i rekkefølge.
7.9. Revisor.
7.10. Valgkomité med varamedlemmer.
7.11. Programkomité. (Velges i mellomvalgår.)
7.13. Nominasjonskomité. (Velges i mellomvalgår.)

Fylkestingsgruppens leder er fast medlem av fylkesstyret. Summen av antallet medlemmer i fylkesstyret skal være et oddetall.

Sentralstyremedlemmer har møte- og talerett i fylkesstyremøter.

Fylkesstyret skal lede det løpende arbeid i fylket og er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede og samtlige er innkalt i rimelig tid.

Eventuelt ekstraordinært årsmøte avholdes når minst 2/3 av fylkesstyret eller minst halvparten av lokallagsstyrene forlanger det, eller dersom sentralstyret ber om det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte er minst 14 dager, og kun de oppsatte sakene kan behandles.

§8 Nominasjon til fylkesvalg og stortingsvalg

Fylkesstyret skal innkalle til nominasjonsmøte i god tid. Nominasjonskomiteen skal i god tid be lokallagene om å komme med forslag til kandidater, og sende sitt forslag til liste til lokallagene minst tre uker før nominasjonsmøtet.

§9 Sentralstyret

Sentralstyret skal bestå av følgende:

1. Partileder.
2.To nestledere.
3. Sekretær.
4. Kasserer.
5. Studieleder.
6. Tre eller fire styremedlemmer.
7. Ungdomsorganisasjonens leder.
8. Fire varamedlemmer i rekkefølge.

Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de faste medlemmene, inkludert enten partileder eller en av nestlederne, er tilstede.

Sentralstyret er ansvarlig for det løpende arbeidet i partiet mellom landsmøtene. Sentralstyret kan delegere oppgaver til et arbeidsutvalg.

§10 Landsstyret

Landsstyret er etter landsmøtet partiets høyeste myndighet. Sentralstyret innkaller til ordinært landsstyremøte minst 1 ganger i året.

Landsstyret består av sentralstyrets medlemmer, Ungdomsorganisasjonens leder, eventuelt hans stedfortreder, samt fylkeslederne og eventuelle stortingsrepresentanter.

§11 Landsmøtet

a) Landsmøtet er partiets øverste myndighet. Landsmøtet avholdes innen 1.mai hvert år, og innkalles av sentralstyret med minst 3 ukers varsel. Medlemmer som blir deligater til landsmøtet må ha vært medlem i minst 3 måneder og betalt kontingent før møtestart. De har da møte, tale og stemmerett på landsmøtet.

Sentralstyret kan innkalle til ekstraordinært landsmøte. Det ekstraordinære landsmøtet skal innkalles med minst 21 dagers varsel, og kun de oppsatte saker kan behandles.

Saksliste til landsmøte skal inneholde:

1. Godkjenne delegatene, innkalling og dagsorden.
2. Valg av møtedirigenter, referenter, tellekorps, redaksjonskomité eller andre komiteer.
3. Behandle sentralstyrets årsberetning.
4. Godkjenne sentralstyrets regnskap og revisjonsberetning.
5. Behandle og godta sentralstyrets budsjett.
6. Behandle stortingsgruppens årsberetning.
7. Behandle innkomne forslag og resolusjoner.
8. Politisk debatt og strategi for partiorganisasjonen.
9. Behandle og vedta partiets program. ( Hvis det er aktuelt)
10. Vedta forslag og resolusjoner etter innstilling fra redaksjonskomiteen.

11. Valg:
11.1. Partileder.
11.2. Partiets politiske nestleder.
11.3. Partiets organisatoriske nestleder.
11.4. Sekretær.
11.5. Kasserer.
11.6. Studieleder.
11.7. Fire styremedlemmer i rangorden.
11.8. Fire varamedlemmer i rangorden.
11.9. Partiets revisor.
11.10. Valgkomité, eventuelt programkomité og vedtektskomité.

§12: Eksklusjoner

Sentralstyret kan ekskludere medlemmer som styret mener ikke støtter partiets ideologi og politiske ståsted, eller som åpenbart oppfører seg på en måte som er til skade for partiet. Lokallag og fylkeslag kan fremme forslag om eksklusjoner overfor sentralstyret, og sentralstyret kan selv ta slike initiativ.

Den som foreslås ekskludert skal få frist på en uke til å gi en skriftlig redegjørelse for sin situasjon før sentralstyret treffer sin avgjørelse.

Et eksklusjonsvedtak i sentralstyret skal være skriftlig og begrunnet og kan ankes til landsstyret.

§13 Vedtektsendring

Vedtektsendring skal vedtas av landsmøtet, med 2/3 flertall. Sentralstyret kan gi fylkeslag eller lokallag dispensasjoner fra vedtektene når gode grunner taler for det.

§14 Økonomireglement

Alle lag og grupper i Demokratene i Norge er selv juridisk ansvarlig for sine økonomiske disposisjoner, og partiet sentralt hefter ikke for lokal- eller fylkeslagenes økonomiske disposisjoner.

Comments are closed