Valg 2015 – Aust Agder

Dette vil Demokratene i Norge vil gjennomføre i neste valgperiode 2015-2019

 1. Demokratene vil utbedre veistandarden/togforbindelsen mellom kystbyene og innlandsbygdene som Iveland, Evje osv, samt å fjerne bomstasjonene i Aust-Agder.
 2. Demokratene vil styrke helse og sosialsektoren med nok penger og tiltak til å dekke brukernes behov. Kvalitetsgarantien fra regjeringen skal følges, så stoppeklokke omsorgen må stanses.
 3. Demokratene vil ikke svekke og nedbygge sykehustjenestene i Aust-Agder.
 4. Demokratene vil forby den agressive og organiserte tiggingen fra utenlandske statsborgere.
 5. Demokratene vil fjerne bostedsløsheten i Aust-Agder og øke etableringstilskudddet til vanskeligstilte.
 6. Demokratene vil redusere og på sikt fjerne all eiendomskatt på privathus.
 7. Demokratene vil fjerne all bompenge innkreving i Aust-Agder og motsette seg at det innføres rushtidsavgift i fylket vårt.
 8. Demokratene vil styrke og bedre kreftomsorgen i Aust-Agder.
 9. Demokratene vil rydde opp i barnevernet og sette større fokus på barnets og foreldrenes behov.
 10. Demokratene vil innføre krav om vandelsattest på ansatte som har med mindreårige barn å gjøre, for å hindre overgrep.
 11. Demokratene vil styrke rus og psykisk helsevern.
 12. Demokratene vil øke tilskuddene til bredde idretten, frivillige lag og organisasjoner.
 13. Demokratene vil bedre oppfølgingen og hjelp til aktivitet for medmennesker som har nedsatt funksjonsevne og eldre.
 14. Demokratene vil ikke ta imot flere asylsøkere før de som vi allerede har tatt imot er blitt integrert og kommet seg i jobb eller skole.
 15. Demokratene vil etablere et mobbe ombud i alle kommuner i Aust-Agdder.

Valgmatriale (PDF)

Comments are closed