EU

DEMOKRATENES PRINSIPPERLANDETS STYRINGLOV OG ORDENSOSIALPOLITIKKHELSE OG OMSORGFAMILIE OG BARNRELIGION OG ETIKKFORSKNING OG UTDANNINGFLYKNING- ASYLPOLITIKKEUUTENRIKSPOLITIKK OG U-HJELPSIKKERHET OG FORSVARNÆRINGSLIVSAMFERDSELKULTURLANDBRUK OG FISKMILJØ OG ENERGI

Demokratene er motstandere av norsk medlemskap i EU.

EU består av et stadig større antall folk, med ulik historie, språk og kultur. I EU pågår en gradvis prosess der makt overføres fra de enkelte medlemsstater til EUs besluttende organer. Etter hvert som dette skjer, vil de enkelte lands mulighet til å bestemme over seg selv avta.

Demokratene mener at utviklingen og forpliktelsene vedrørende EØS-avtalen og Schenghen- avtalen gjør at Norge snarest mulig må si opp disse avtalene. Demokratene ønsker å erstatte EØS avtalen med en frihandelsavtale.

Et eventuelt medlemskap i EU må avgjøres gjennom en bindende folkeavstemning.

Vedrørende EØS-avtalen ønsker Demokratene at Norge, så lenge vi er medlem, benytter sin vetorett i saker som vi ikke er tjent med at vedtas.

Comments are closed