Utenrikspolitikk og u-hjelp

DEMOKRATENES PRINSIPPERLANDETS STYRINGLOV OG ORDENSOSIALPOLITIKKHELSE OG OMSORGFAMILIE OG BARNRELIGION OG ETIKKFORSKNING OG UTDANNINGFLYKNING- ASYLPOLITIKKEUUTENRIKSPOLITIKK OG U-HJELPSIKKERHET OG FORSVARNÆRINGSLIVSAMFERDSELKULTURLANDBRUK OG FISKMILJØ OG ENERGI

Norge er et lite land. Vår befolkning utgjør bare 0,07 prosent av jordens befolkning. Det er derfor verken mulig eller ønskelig at Norge skal opptre som en stormakt som skal løse problemer i andre verdensdeler. Norsk utenrikspolitikk må først og fremst ha som formål å ivareta Norges interesser.

Demokratene vil derfor:
– opprettholde Norges tilknytning til NATO-alliansen, og arbeide innen alliansen for å sikre at Norge også i fremtiden har et tilstrekkelig godt invasjonsforsvar.

– støtte kampen mot terrorisme. – arbeide for økt frihandel.
– avvikle tvungen statlig u-hjelp

– at utviklingshjelp kun skal gis til demokratiske land som viser vilje til å føre en liberal økonomisk politikk som er egnet til å skape vekst og velstand i eget land. På den måten vil utviklingshjelpen være en hjelp til selvhjelp.

– at det skal gis hjelp til andre land ved naturkatastrofer, krigshandlinger og hungersnød. – støtte medlemskap i FN, men arbeide for at FN må reformeres.

– at FN først og fremst bør arbeide for fredelig sameksistens mellom medlemslandene og sikre at verden hurtig og effektivt kan hjelpe mennesker i nød forårsaket av terrorhandlinger, borgerkrig, hungersnød, naturkatastrofer m.m.

– arbeide for å sikre Israel sikre grenser, og flytte den norske ambassaden til landets hovedstad, Jerusalem.

– støtte alle nasjoner som har et berettiget krav på eget land.

– arbeide for et stabilt, godt og sterkt nordisk samarbeid, ettersom Norge har et sterkt kulturelt, språklig og historisk slektskap med våre nordiske naboland.

– at Norge skal påtale brudd på menneskerettigheter i de internasjonale fora der Norge deltar. – gjennom handel og diplomati bidra mot sosial og økonomisk undertrykkelse.

– arbeide for at Norge skal ta initiativ til et sterkest mulig internasjonalt samarbeid for å bekjempe utnyttelse av barn.

Comments are closed