Vår politikk

web_politiFRIHET OG TRYGGHET Vi vil ha et trygt og sikkert land hvor alle skal kunne ferdes, tale og skrive fritt. Når en forbrytelse skjer bør man også kunne stole på at rettsapparatet gjør sin jobb. Vi mener straffene bør skjerpes og ofrene må få den hjelpen de trenger. Det er viktig for oss å ha nok fengselsplasser og at kriminelle utlendinger bør sone i utlandet hvis mulig. Det er en god sikkerhet å ha lukkede asylmottak fra første dag.

 

 

web_eldre OMSORG FOR DE SVAKE Hvor godt et samfunn fungerer måles i hvordan de behandler sine svakeste. Vi mener det er en av det offentliges viktigste oppgaver å ta vare på vanskeligstilte eldre og funksjonshemmede. Å sikre de svakeste, hvor enn i landet de bor, gode offentlige tjenester innen pleie og omsorg er noe som engasjerer oss sterkt.

 

 

web_sykehusET GODT HELSEVESEN Landet skal ha et sikkert og trygt helsevesen. Det bør legges vekt på spesialisering for å gi best mulig behandling. Samtidig må lokalsykehusene opprettholdes med akutte døgnfunksjoner, fødeavdelinger og muligheter til å løse generelle, eller spesialiserte oppgaver innenfor et større geografisk område. Norge har dyktige leger og sykepleiere, som bør få de lønnsbetingelsene de fortjener.

 

 

web_tradisjoner

NORSKE TRADISJONER Norge er et trygt rettsamfunn med en unik kultur og lange tradisjoner. De som kommer til vårt land må ha respekt for våre lover og skikker. Vi må ikke glemme at Norge er nordmennenes land. Vi er et åpent og gjestfritt folk hvor utlendinger skal kunne komme inn i det norske samfunn, men ikke sette vår trygghet og folkestyret i fare. Hjemsendelser av kriminelle utlendinger må skje hurtig.

 

 

web_parallelll ET LAND UTEN PARALLELLSAMFUNN For Demokratene er en muslims rett til å være muslim, eller ikke lenger være muslim, en grunnleggende menneskerettighet. De aller fleste muslimer ønsker fred, men problemet er klassisk islam slik den forkynnes noen steder. Vi stiller oss undrende til politikere som mener at islamsk terror ikke har noe med islam å gjøre. Vi ser også at innvandrere fra islamske kulturer har mye vanskeligere for å integrere seg enn andre, og de kan lettere havne i kriminelle eller ekstremistiske miljøer. Vi vil begrense innvandringen fra disse kulturene så mye som mulig.

 

web_defence ET TROVERDIG FORSVAR Forsvaret er noe av det viktigste vi har for å kunne stå i mot trusler utenfra. Derfor vil vi arbeide for et troverdig, sterkt og effektivt forsvar og styrking av Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet. Forsvaret må være fleksibelt og mobilt i tråd med utviklingen i NATO. Det bør også være Stortinget som er den høyeste autoritet når det gjelder spørsmål om Norges deltakelse i krig.

 

 

web_eu NORGES SUVERENITET Vi ønsker å sikre Norges frihet og selvstendighet. Når EØS-avtalen innebærer at makt overføres fra Stortinget til EUs organer blir det umulig for det norske folk å påvirke viktige deler av det norske lovverket. Avtalen har også åpnet grensen for ukontrollert arbeidsinnvandring. Resultatet er lavere lønninger for den norske arbeideren og høyere bokostnader for hele folket. Norge bør melde seg ut av både EØS-avtalen og Schengen-avtalen, men av demokratiske grunner bør det vedtas av folket gjennom en folkeavstemning.

 

web_utdanning

EN GOD UTDANNELSE En god skole er en forutsetning for en vellykket fremtid. Skolen bør bidra til at våre fremtidige borgere blir lojale mot de demokratiske verdier vårt land er tuftet på. Elevene skal få god kunnskap om vår historie og kultur som har vært en forutsetninger for landets utvikling. Norsk historie, kultur og tradisjon er basert på kristendommen, som i århundrer har vært et grunnpilaret mot fremmede kulturer og ideologier. Kristendommen må derfor ha en særstilling i norske grunnskoler i forhold til andre religioner.

 

web_natur

 

NATURVERN OG DYRENE Naturmangfoldet bør vernes slik at fremtidige generasjoner kan vokse opp i rene omgivelser.  Alle dyr må ha mulighet for et så godt og naturlig liv som mulig og ikke utsettes for unødige ytre belastninger, sykdom eller skader. Vi vil ha tøffe krav på import av dyreprodukter.

 

 

web_familienFAMILIEN ER LANDETS KJERNE Det nære båndet i en familie er grunnlaget for menneskers velvære. Foreldre har både en oppdragerrolle, og rollen som kulturformidler. Dette båndet har en stor betydning for enkeltmenneskers trivsel og psykiske helse, og for landets fremtid. Vår skattepolitikk bør derfor legges til rette slik at familien selv kan bestemme hvordan de vil ha sin hverdag.

 

 

web_jobb ET DYNAMISK, MEN STABILT ARBEIDSLIV Økonomien har gjennomgått en internasjonalisering, men det er mer en mulighet enn et hinder for en liten nasjon som Norge. Gjennom den åpen økonomien får land med et lite hjemmemarked en mulighet til å gi sitt folk en høy levestandard gjennom en eksportrettet industri, turisme og lokal produksjon. Vi vil gi produktive gründere gode vilkår så de kan konkurrere med høy kvalitet. Vi vil at folk belønnes for å være flinke og tar fatt. Velferd og velstand er avhengig av at innvandringen kontrolleres.

 

web_kirke FOLKEKIRKEN OG TROSFRIHET Den kristne-jødiske tradisjonene har vært en hjørnestein i norsk tradisjon og kultur. Den går helt tilbake til den europeiske opplysningstiden og 1814 da den norske grunnloven ble underskrevet.
Den har vært rettningsleder og veiviser for oss. Derfor ønsker vi at staten har det finansielle ansvaret for Den Norske Kirke. Vi vil likevel frimodig utfordre Den norske kirke når den blir for relativistisk og for opptatt av politikk i stedet for å formidle kristen tro og kulturforståelse.

Comments are closed