Slik vil Demokratene stenge grensene

Demokratene vil bruke bombrikker for å kontrollere grensen. 

Terje Svendsen er kasserer i partiets sentralstyre.

Etter at italiensk etterretning i februar varslet om at IS planla å sende 500 000 immigranter til Europa for å skape kaos, eksploderte tilstrømningen av asylsøkere.

Ungarn har svart på utfordringene ved å sette opp er gjerde på grensen mot Serbia og Kroatia. Dette tiltaket har redusert tilstrømningen av immigranter fra 10 000 til 10 per dag….

Norge ligger i Europas ytterkant, og der burde være mulig å oppnå enda bedre resultater i Norge enn i Ungarn. Men den norske regjeringen har reagert på en helt annen måte enn den ungarske. Mens den ungarske regjeringen har bygget beskyttelses verk i rekordfart, har den norske Høyre-FrP-regjeringen bygget asylmottak i rekordfart….

Stortinget har riktig nok også vedtatt en del innstramninger i innvandringspolitikken. Men disse tilstramningene har så langt ikke vært tilstrekkelige til å bremse asyl-tsunamien i tilstrekkelig grad.

Hva kunne den sittende Høyre-FrP-regjeringen gjøre dersom den virkelig ønsket å stanse asyl-tsunamien?

Si opp Schengen og innføre grundig grensekontroll

Norge er tilsluttet den såkalte Schengen-avtalen. Avtalen går ut på å avskaffe den systematiske grensekontrollen mellom landene i Europa. Hvis Norge skal få kontroll på innvandringen, må vi si opp Schengen-avtalen og innføre streng kontroll av landets grenser. Regjeringen vil kunne samle flertall for et slikt vedtak i Stortinget ettersom regjeringspartiene og Sp til sammen har flertall i forsamlingen.

Myndighetene bør innføre streng kontroll av landets grenser. Dette gjelder både riksgrensene mot våre naboland, men også alle tog, busser, ferger og fly som fører passasjerer til Norge.

Mennesker som ønsker å passere grensen, skal nektes å ta seg inn i landet hvis ikke:

De har norsk pass, eller et pass utstedt i et land som Norge har avtalt visumfrihet med, eller de har visum til Norge.

Når det gjelder mennesker som ønsker å passerer grensene uten visum fordi de ønsker å søke om politisk asyl, så skal disse normalt henvises til å søke om asyl i landet de befinner seg (Russland, Sverige, Hellas osv.). Det bærende prinsippet er at flyktninger skal søke om asyl i det første sikre landet de kommer til. Hvis de ønsker seg videre til Norge, må de søke om å få komme inn som kvoteflyktninger. Den eneste gruppen asylsøkere som har rett til asyl i Norge i henhold til FNs flyktningekonvensjon, er opposisjonelle som blir forfulgt i Norges naboland. Disse utgjør en forsvinnende liten del av det samlede antallet asylsøkere som den sittende regjeringen slipper inn.

Bombrikker for grensepasseringer.

Når det gjelder kontroll av passasjerer som skal til Norge med ferge eller fly vil disse måtte vise pass og visum dersom de kommer fra land som Norge ikke har avtalt visumfrihet med. Dette vil neppe innebære en vesentlig forlengelse av reisetiden. Alle er vant til å bruke noe tid i forbindelse med utenriks flyvninger, tog, buss og fergeturer.

Men hva med alle bilene som passerer Svinesund og andre grenseoverganger?

Demokratene er ikke glade i bompenger. Men bombrikkene kan også brukes til noe positivt. Vi ønsker å dele grensepasseringene inn i en rød og en grønn sone. I grønn sone skal det kun foretas stikkprøve-kontroller. I rød sone skal alle kjøretøyer kontrolleres grundig for alle ulovlige varer. Og for mennesker som forsøkes smuglet inn.

Ved flyreiser kan man selv velge om man vil gå på rødt eller grønt. Ved grensepasseringer i egen bil vil alle måtte kjøre på rødt med mindre de har en bombrikke som gir dem rett til å passere på grønt. Bombrikker som gir bilene rett til å passere på grønt, skal kun tildeles etter godkjent søknad. For å få godkjenning må bilens eier ha god vandel. Misbruk av bombrikken skal fanges opp ved stikkprøvekontroller og straffes strengt.

Det er grunn til å tro at Tollvesenets arbeid vil bli langt mer effektivt ved en slik ordning. Det vil bli langt vanskeligere å ta seg ulovlig inn i Norge for mennesker. Men også narkotikasmugling vil det bli enklere å oppdage. Hvilket er en stor bonus!

Hvem har krav på asyl?

Peter Ørbech, professor i rettsvitenskap, har overfor NrK gjort det klart hvem som har krav på asyl i Norge.

Professor i rettsvitenskap, Peter Ørbech, har overfor NrK 6. november gjort rede for hvem som har rett til å søke om asyl i Norge. Ørbech tar utgangspunkt i asylsøkerne som kommer fra Russland.

I oppslaget heter det: «Personer som må flykte fra krig i sitt hjemland, regnes etter flyktningretten som trygge når de er kommet ut av landet. Skal de flyttes videre til et tredjeland, må det skje etter reglene for kvoteflyktninger, sier han.»

Videre uttaler Ørbech at «konvensjonen først og fremst tar sikte på å beskytte individer som er utsatt, opposisjonspolitikere, redaktører, journalister, forskere og folk som er brysomme for makthavere.»

Dette innebærer at alle asylsøkere som kommer over grensen mellom Russland og Norge kan bortvises med mindre de hevder at de er forfulgt av russiske myndigheter på bakgrunn av sin politiske aktivitet i Russland. De som ikke hevder at de er forfulgt i Russland, skal søke om asyl i Russland, ikke Norge.

I tillegg til Russland grenser Norge også til Sverige og Finland. Prinsippet asylsøkerne fra disse landene er det samme som for de som kommer fra Russland. Kun de asylsøkerne som hevder at det er politisk forfulgt i de respektive landene, skal kunne ta seg inn i Norge uten visum. De øvrige skal nektes å ta seg inn i Norge og henvises til å søke om asyl i det landet de kommer fra. Dette innebærer at nesten alle de asylsøkerne som har kommet til Norge i 2015, ikke ville fått tillatelse til å ta seg inn i Norge med Demokratenes politikk.

Dusører for folk som hjelper til med å pågripe ulovlige innvandrere

Demokratene mener regjeringen bør vurdere å bygge et gjerde langs grensen til Russland. Men selv om Norge innfører en streng grensekontroll og bygger gjerde, vil nok noen mennesker ta seg

ulovlig inn i landet.

Men ettersom disse ikke vil være registrert som asylsøkere skal de ikke motta mat eller husly fra norske

Tips om ulovlige innvandrere bør belønnes med dusør.

myndigheter.

De fleste ulovlige immigranter vil ikke ønske å oppholde seg i Norge uten husly og mat ettersom det er temmelig ubehagelig å bo ute om vinteren. Men noen kan tenkes å bo hos slektninger ol.

For håndtere problemet med disse ulovlige innvandrerne må det opprettes særskilte lukkede mottak for folk som befinner seg seg ulovlig i Norge. Politiet må gis ressurser til å kontrollere mange mennesker på gatene, og mennesker som ikke kan vise at de har lovlig opphold på norsk jord, må umiddelbart sendes til disse lukkede mottakene.

Det er viktig at oppholdet på slike mottak er så vidt spartansk at de ulovlige innvandrerne ikke vil tjene på å nekte å samarbeide om retur til hjemlandet. For raskt å få oversikt over, og kontroll på, de ulovlige innvandrerne bør myndigheten utlove dusører til de som tipser politiet om mennesker som oppholder seg ulovlig her.

Demokratene vil kopiere Australia

Etter at Australia begynte å beskytte grensene falt antallet flyktninger som døde på vei til Australia med 99 prosent.

For øvrig går Demokratene inn for at Norge kopierer den australske politikken som går ut på å sende mennesker som forsøker å ta seg ulovlig inn i Australia til lav-kost-land som Nauru og Papua New-Guinea. Når slike avtaler er på plass vil ulovlige innvandrere bli sendt til et slikt lav-kost-land, eller til hjemlandet, fremfor å bo lenge i lukkede mottak i Norge.

Hvilke land som vil være interessert i slike avtaler om å huse ulovlige immigranter vet vi ikke ennå. Landene som Norge skal samarbeide med, vil stille krav om kompensasjon for arbeidet med å huse mennesker. Det er grunn til å tro at land i Afrika eller Asia vil gjøre denne jobben billigst. Det er imidlertid viktig at befolkningene i mottagerlandene oppfatter samarbeidet som gunstig. Det vil kun være mulig dersom innbyggerne i mottagerlandene føler at kompensasjonen landene får for å hjelpe Norge er så god at den bidrar til å bedre deres egne liv.

Men hva med flyktningene?

Verden har i dag store flyktningeproblemer. Skal ikke Norge bidra?

Svaret er jo. Demokratene vil at Norge skal bidra på flere vis. Men det er viktig å være klar over at verdens befolkning vokser med 80 millioner pr. år. Befolkningsveksten resulterer i knapphet på ressurser og dermed til konflikter. Befolkningsveksten skyldes helt og holdent valg som fattes av de fattige nasjonene selv, og de rike land kan derfor ikke påta seg hele ansvaret for beslutninger som de rike landene ikke kan påvirke…

Som hovedregel ønsker Demokratene å hjelpe flyktninger så nær hjemlandet som mulig slik vi får mest mulig hjelp for hver krone, og slik at flyktningene kan vende hjem når forholdene i hjemlandet bedrer seg.

Det kan imidlertid tenkes å oppstå situasjoner der det ikke er hensiktsmessig å hjelpe flyktninger i nær landene de kommer fra. I slike tilfeller vil hjelp i lav-kost-land etter mønster av Australia normalt være det best egnede virkemiddelet for å hjelpe flyktninger. Unntaket fra denne regelen kan være rene politiske flyktninger som ønsker å fortsette sitt politiske virke mens de er på flukt.

Når det gjelder flyktningene fra Syria kan disse hjelpes i Syrias naboland. Eller i lav-kost-land som Norge samarbeider (Australia-metoden). Men Demokratene går for øvrig også inn for at FN skal opprette sikre soner for flyktninger inne i Syria. Det kan være aktuelt for Norge å bidra til slike operasjoner i FN-regi.