Kleppe får fortsette å behandle asylsøknader

Demokratenes politiske nestleder, Vidar Kleppe, har rykte for å være Norges strengeste medlem av Utlendingsnemndene som er ankeinstansen i utlendingssakene, og blant annet bestemmer hvem som skal få politisk asyl i Norge. Dagbladet skrev i mai i år at hans tremannsgruppe har innvilget en av 10-12 søknader, langt færre enn de andre gruppene. Asyladvokat Trygve Tveter kalte ham inhabil. Nå er Kleppe oppnevnt for en ny periode.

Det vedtok regjeringen i statsråd fredag. I alt ble det oppnevnt 308 nemndmedlemmer, som skal delta i behandlingen av klagesaker på utlendingsfeltet, melder NTB.

I 56 prosent av de 728 asylsakene som ble behandlet i nemndmøter – altså den typen asylsaker som Kleppe behandler – fikk klageren medhold, skrev Dagbladet i mai. Mens Kleppe innvilget færre enn 10 prosent. Det førte til en storm mot Vidar Kleppe, som ble beskyldt for å være preget av sitt politiske ståsted.

«Dette bekrefter mistanken vi hadde da han ble oppnevnt, nemlig at han ikke ville evne å opptre seriøst og uhildet», sa eksempelvis Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter. «At man eventuelt misbruker et slikt verv for å utøve generell innvandringsmotstand, og nærmest leker Gud med sårbare og forsvarsløse mennesker, er forkastelig, og rett og slett litt ynkelig for en avdanket politiker», la han til.

Vidar Kleppe avviste overfor Dagbladet skarpt at han er avdanket og forutinntatt. «Det er ikke annet å vente fra den kanten. De prøver å demonisere alle som er uenige», sa han, og presiserte: «Jeg er veldig bevisst på at regelverket skal gjelde, og setter meg grundig inn i sakene. Hver sak er jo en enkeltsak, og individuell, og når jeg tar min beslutning, baserer jeg meg på all tilgjengelig informasjon.»

Kleppe fikk full støtte av lederen for Demokratene, Makvan Kasheikal. Han sa til Dagbladet at han mener krav til habilitet ikke bare kan gjelde den innvandringskritiske siden av politikken, men også UNE-nemndmedlemmer fra venstresiden.

Utlendingsnemndene er ankeinstanser for vedtak fattet av Utlendingsdirektoratet, UDI, De er sammensatt med tre medlemmer i hver gruppe, og medlemmene er delvis folkevalgte lokalpolitikere og delvis medlemmer pekt ut av humanitære organisasjoner, hvorav flere med innvandringsliberale holdninger. Det viser listen over de organisasjonene som foreslår kandidater til nemndene.

Den består hovedsakelig av organisasjoner som jobber for å hjelpe asylsøkere og som offentlig mener at asylsøknadene blir behandlet for stengt. Det gjelder eksempelvis Innvandrernes landsorganisasjon, Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk, Norsk Folkehjelp og Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). eneste unntak synes å være Human Rights Service.

Halvparten av medlemmene i utlendingsnemndene blir foreslått av disse organisasjonene:Amnesty International Norge, Antirasistisk senter (ARS), Caritas Norge, Flyktninghjelpen, Human Rights Service (HRS), Innvandrernes landsorganisasjon (INLO), Just Unity, Kristent interkulturelt arbeid (KIA, LIM – likestilling, integrering, mangfold, Mellomkirkelig råd, Minotenk – minoritetspolitisk tenketank, MiRA – ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner, Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk, Norsk Folkehjelp, Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Redd Barna, Røde Kors, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), og Stefanusalliansen.