Ulveforvaltningen må endres

stensvagPer-Christian Stenvaag, fung. leder av Demokratene i Hedmark, mener vi må jobbe for et ulvefritt Norge. Stenvaag mener vi må arbeide for at det i Norge ikke skal være ynglende ulv. Ulvesonen oppleves som en urimelig byrde for grensefylkene. Han mener derfor vi må arbeide for å oppheve forvaltningssonen for ulv og få en effektiv lisens og kvotefelling.

For folk i Hedmark er ulven en sak med høyt fokus. Jakt- og jegerinteressene berøres i sterk grad av ulvens tilstedeværelse. Mulighetene for å videreføre jakttradisjoner med bruk av løshund og drive hunder har blitt sterkt redusert i områdene med fast bestand av ulv. Det er blitt tatt 114 hunder av ulv de siste årene i ulvesonen. Nær 25 % av jegerne bor innenfor ulvesonen, så dette berører mange,» skriver han, og fortsetter:

Ulv er det rovdyret som skaper størst konflikt både i Norge og andre land i Europa. I ulveområder må beiting med frittgående sau og storfe opphøre, hundeeiere får sine hunder drept av nærgående ulv som kommer helt inn på tunet, grunneierne taper jakt inntekter, jegere mister sine jakttradisjoner og folk får sin livskvalitet redusert av nærgående ulver. Det må være et mål å sikre en levedyktig beitenæring over hele landet med minimale tap til rovvilt. Heller beitedyr og biologisk mangfold enn ulv. Ulver er fine dyr, men det er et verdispørsmål om vi ønsker å introdusere russisk ulv til Norsk natur og dermed bidra til at utmarka gror igjen til villmark.

Den norske utmarka er full av insekter, sopp og engplanter som er avhengig av grasetere som sau og storfe for å overleve. Over 300 arter på den norske rødlista er i dag truet på grunn av at sau og storfe slutter å beite i utmarka. Ved introduksjon av Ulv vil det ikke lenger være mulig å ha sau og storfe på frittgående utmarksbeite. Dette vil true livsgrunnlaget for svært mange arter av insekter, sopp og engplanter i Norge, slik rødlista beskriver. De særegne kvalitetene ved norsk lamme- og fårekjøtt skyldes nettopp at sau lever av utmarksbeite som gjør at du kan smake kystlandskap, fjell eller urter alt etter hvor sauen har beitet.

Det skal ikke være noe politisk mål å ha fast ulvestamme i Norge og at vi må arbeide for at bestandsmålet for ulv maksimalt settes til 2-3 familiegrupper når grenseflokkene er medregnet. Vi må også forby ynglende ulv for å sikre næringsliv i ulveområder og trygge nærmiljøene. Sist vinter ble det registrert 65 – 68 ulver som kun holdt til i Norge, ifølge Rovdata.

I Ulvesonen lusker ulven rundt hus, tar seg inn i sauefjøs, folk har den rundt beina og de legger Norge brakk. Det er ikke tvil om at Norge legges brakk der ulv har etablert revir. All beitenæring opphører, jakt og annen utmarksbruk endres sterkt, hunder tas. Mange føler frykt, den er kanskje ikke rasjonell, men den er faktisk reell. Det har vært dramatisk for dem som bor i ulvesonen i mitt valgdistrikt. Folk har fått endret livet sitt totalt, fra at de har brukt utmarka som en næringsvei, som en fritidsvei, og som har vært definerende for hele livet, til at det er blitt tatt fra dem.

Ulven i Norge er finsk-russisk ulv som har vandret inn igjen. Det finnes ingen særegen skandinavisk ulvestamme. Stenvaag kan ikke skjønne at vi i Norge skal behøve å ta vare på en ulvestamme av ren russisk-finsk avstamning. I Norge er ulven utrydningstruet, men i Russland og nedover i Øst-Europa klarer ulven seg helt fint. Mener det derfor ikke er kritisk for ulvens eksistens om vi ikke bevarer denne arten i Norge.

Det må åpnes for uttak av hele familiegrupper av ulv for å redusere den totale rovvilt belastningen i områder der denne er høy, og dermed også bidra til en bedre byrdefordeling. Mener også at lokal involvering må vektlegges, innenfor rammene av stortingets vedtak om ulvepolitikk og gjeldene regelverk, må rovvilt nemndene ha handlingsrom og reell mulighet til å vektlegge og balansere ulike hensyn for å bidra til konfliktdemping. Lokal deltakelse i bestandsregistreringer må vektlegges. Selv om mange sanker sauene nå, fortsetter ulven i mørket å skade og lemleste sau. De spiser ikke, bare biter og skader. Ikke fortell meg at ulven må ha mat. Mange saueeiere i Hedmark har nå mistet opp mot 50 % av besetningen. Økonomisk katastrofe for de det gjelder. Rovdyr politikken er Norges største legaliserte dyretragedie satt i fokus av hjernevasket politikere og miljøvernere.»