74.500 personer mottar trygd i utlandet!

20.000 utlendinger mottar norsk trygd uten noen gang å ha vært registrert bosatt i Norge. Til sammen mottar disse menneskene omtrent en milliard i norske trygdeytelser. At utlendinger som bor og jobber i Norge har rett på norske trygdeytelser, er ingen hemmelighet. Men av disse 70.000 er det 20.000 som aldri har vært registrert bosatt i Norge. For denne gruppa er det alderspensjon som står for det største beløpet på 313 millioner. Deretter finner vi barnetrygd, sykepenger, og dag penger.

Til sammen mottar disse menneskene omtrent en milliard i norske trygdeytelser. Den trygdeordningen som dominerer for folk bosatt utenfor Norge er alderspensjon, som i sum står for størsteparten av den norske trygdeeksporten. Etter pensjon er det barnetrygd og uføretrygd det eksporteres mest av, forteller Terje Larssen som er lokallagsleder for Demokratene i Kristiansand.

«Hvor utømmelig tror virkelig norske politikere pensjonsfondet er? Hvorfor skal f.eks polakker, som er de største mottaksyterne etter svenskene, som lever etter våre forhold i et lavkostland, få utbetalinger etter norsk standard,» spør han, og legger til:

«Det er ikke rart vi har en valfarting fra alle verdens hjørner for å kunne slå kloa i en norsk trygdeordning. Riktig nok kan arbeidere på korttidsopphold, grensependlere eller offshoreansatte på norske plattformer eller skip ha opparbeidet seg rettigheter til en gitt ytelse, uten aldri hatt fast bopel i landet, det er greit nok, men det utgjør et lite mindretall».

Terje Larssen mener at EØS- avtalen, som Demokratene for øvrig ønsker å melde Norge ut av, er et stort hinder for at en ikke i første omgang kan gjøre noe med problemet. «Men Demokratene har hele tiden ment at en kan inntektsregulere utbetalingene til det landet pengene går til. Skal vi betale uføretrygd/barnetrygd noe som vi i Demokratene i utgangpunktet er imot til f.eks Polen, så skal det stå i stil til polske forhold! Ikke bare koster dette den norske staten unødvendig mye ressurser, men det skaper også stor misunnelse og sosial uro i utbetalingslandet,» mener han.