Hårreisende lav dom for knivstikker

Mohamed Sauidi blir 18 år denne måneden. Før han fylte 17 år hadde han to alvorlige dommer bak seg for flere grove voldshandlinger. Han slapp å sone i fengsel. Friheten brukte han til å tilføre et tilfeldig offer 41 knivstikk, bare et par måneder etter den siste betingede dommen, skriver nettavisen Resett.no. Det var kun en utrolig flaks som førte til at offeret overlevde. Dom ble utmålt i april i år: 3 år og 8 måneder i fengsel. Retten unnlot å idømme forvaring slik aktor ønsket, selv om den slår fast at det er stor fare for gjentagelser når voldsmannen slipper ut, allerede i 2021. Retten forholdt seg til den nye straffeloven som Stortinget har vedtatt, og den daværende rødgrønne-regjeringens forarbeider til loven.

Jan Simonsen kommenterer en dom som viser hvor milde straffene er i Norge.

Også erstatningsbeløpet ble lavt på grunn av voldsmannens alder. Retten viser til en dom fra 2013 der oppreisningsbeløpet ble satt til 200 000 kroner for drapsforsøk med kniv, og mener at det er et rimelig beløp siden «fornærmede har betydelige plager både fysisk og psykisk som følge av handlingen». Men deretter viser retten til skadeerstatningsloven som sier at “barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.”

«Den svært alvorlige voldshandlingen tiltalte er domfelt for taler mot å lempe ansvaret, mens hans utviklingsforstyrrelse, funksjonsevne og manglede økonomiske evne taler klar for en lemping. Som retten tidligere har vært inne på må voldshandlingen sees i relasjon til tiltaltes utviklingsforstyrrelse. Det er etter rettens syn lite sannsynlig at tiltalte vil komme i inntektsgivende arbeid i den nærmeste fremtid. Etter en samlet vurdering er retten kommet til at oppreisningserstatningen skal lempes med kroner 100 000,» skriver retten.

Retten aksepterer at offeret har tapt inntekt etter å ha blitt nesten drep av 41 knivstikk, som forårsaket store skader, og at han ikke kan jobbe like effektivt som før i årene fremover og derfor vil tape bonuspenger, og anslår det dokumenterte tapet til 130 000 kroner. Men: På grunn av gjerningsmannens alder halverer den også dette erstatningsbeløpet, selv om tapet er det samme for offeret som det ville vært og knivstikkeren hadde vært et år eldre, og dermed definert som voksen. Nå må offeret bære halve byrden av det dokumenterte økonomiske tapet selv.

«Både dommen på 3 år 8 måneder med fratrekk fra varetektstiden, som gjør at den livsfarlige voldsmannen vil være ute av fengselet om tre år, og avkortningen av erstatningsbeløpet er meningsløst,» mener Demokratenes organisatoriske nestleder, Jan Simonsen, som i åtte år var medlem av Stortingets justiskomite Han påpeker at offeret har hatt de samme lidelsene og tapt det samme beløpet, uavhengig av gjerningsmannens alder. Og å slippe løs en person som har begått et av de mest brutale knivangrepene på mange år etter kun tre år, mener han er uansvarlig og et nytt slag i ansiktet på offeret.

Og den 17 år gamle voldsmannen er virkelig farlig. Det dokumenterer retten. Det var lørdag 29.juli offeret, en ung mann, og hans kjæreste, traff på Mohamed Sauidi utenfor deres leilighet, på vei hjem fra byen. Han var hjelpsom og hyggelig, og ble invitert med inn. Kjæresten gikk og la seg, mens de to andre pratet sammen og spilte musikk. Mohamed spurte om han kunne overnatte, men fikk avslag. Etter en stund gikk han på toalettet. Da han kom tilbake slo han en flaske i bakhodet på offeret, slik han falt forover. Deretter begynte Mohamed å stikke ham med en kniv.

Offeret ble liggende på gulvet i stuen mens han holdt hendene rundt hodet for å beskytte seg. Et av knivstikkene gikk inn i ryggmargen og han klarte som følge av det ikke å bevege seg mens han lå hjelpeløs på gulvet. Mohamed tok seg god tid. Da skaftet på kniven løsnet gikk han ut på kjøkkenet og fant en større brødkniv. Innimellom knivstikkene, som av ekspertene i ettertid ble telt opp til 41, tok han pauser og gikk ut på badet for å vaske blod av hendene. Retten mente at det forsterket frykten hos offeret.

«I skjerpende retning påpekes at drapsforsøket var et usedvanlig grovt og hensynsløst knivangrep mot en forsvarsløs person, hvor fornærmede ble påført til sammen 41 knivstikk med den frykt, smerte og dødsangst dette må ha medført. Det forhold at knivstikkingen foregikk over tid, ved at tiltalte tok seg korte pauser underveis, må ha forsterket fornærmedes frykt ytterligere,» skriver dommerne.

Offeret ble reddet som ved et mirakel, fordi kjæresten klarte å rømme leiligheten og fikk ringt politiet og ambulansen. Ren flaks gjorde at verken hjerte eller lunger var skadet, men han sliter i dag med mange fysiske skader, og ikke minst psykiske, i form av mareritt, angst, mistenksomhet, frykt og posttraumatisk stress. Hans livskvalitet er vesentlig redusert.

Aktor ønsket en straff på 5 års forvaring, som i praksis betyr at gjerningsmannen vil bli vurdert etter fem år. Mener retten at han vil være en trussel mot samfunnet dersom han slipper ut kan han bli sittende lengre i forvaring.  Retten avslo og begrunnet det med politiske signaler fra storting og regjering.

Selv det å idømme ubetinget fengselsstraff sitter langt inne når det gjelder personer som er yngre enn 18 år i gjerningsøyeblikket, og derfor rettslig sett betraktes som «mindreårige» eller «barn». Dommen i mai 2016, da Mohamed nærmet seg 17år, skyldtes tre tilfeller av uprovoserte voldshandlinger begått da han nettopp var fylt 16 år. Han ble dømt for andre gang 26.juli 2017, to måneder før drapsforsøket, for simpelt ran og flere tilfeller av vold og trusler. Ingen av disse hendelsen fikk han i et fengsel. Den første dommen lød på samfunnstjeneste i 120 dager, den andre på 5 måneders betinget fengsel. Årsak: Stortinget har vedtatt en straffelov hvor det står: «For den som var under 18 år på handlingstidspunktet skal ubetinget fengsel bare idømmes når det er særlig påkrevd».

I det minste mente retten at det var særlig påkrevd for en person som forsøkte å drepe et tilfeldig offer med 41 knivstikk. Men å bruke forvaring gikk retten imot. Det til tross for at de sakkyndige skriver at «bedringspotensiale gjennom behandling og ytre tiltak anses i dag for å være begrenset.» En psykolog som foretok en voldsrisikovurdering i august i fjor konkluderte med at Mohamed «samlet sett hadde en høy risiko for fremtidig vold». Likevel slipper han ut på gaten om tre år. Og det til tross for at den unge gjerningsmannen i følge retten har vært psykotisk flere ganger både før og etter voldshandlingen. I tillegg til drapsforsøket ble han dessuten dømt for en lang rekke med drapstrusler mot politifolk, fangevoktere og barnevernsansatte, inkludert en trussel om å drepe barna til en av de ansatte.

Årsak: I forarbeidende (stortingsproposisjonen) til den nye straffeloven skriver Justisdepartementer at forvaring «tilnærmet aldri» bør benyttes på lovbrytere som var mindreårige på handlingstidspunktet.  Regjeringen åpnet for muligheten, men presiserte også at «adgangen bør gjøres meget snever». Det tok retten hensyn til. Resultat: En livsfarlig voldsmann vil bevege seg fritt i vårt samfunn igjen allerede i 2021. «Loven må endres, og det raskt,» konkluderer Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe, som i likhet med Jan Simonsen tidligere har vært medlem av stortingets justiskomite.