Dusør til den første som finner en flyktning i Morialeiren!

I debatten om menneskene som befinner seg i Morialairen på den greske øya Lesvos omtales alle
som befinner seg i leiren som «flyktninger». I den norske debatten om flyktningpolitikk skjelnes det
ikke mellom flyktninger og ulovlige innvandrere. Men i virkeligheten er det stor forskjell på ekte
flyktninger og ulovlige innvandrere.

1000 kroner dusør

I et oppslag på NrK.no fra 6. november 2015 gjør jusprofessor Peter Ørebech rede for hva som er en
flyktning i henhold til FNs Flyktningkonvensjon:

«Han (dvs. Ørebech) mener også at det ikke er opplagt at store grupper syriske flyktninger har rett
til å få flyktningstatus i Norge selv om det er krig i hjemlandet.

– Personer som må flykte fra krig i sitt hjemland, regnes etter flyktningretten som trygge når de er
kommet ut av landet. Skal de flyttes videre til et tredjeland, må det skje etter reglene for
kvoteflyktninger, sier han.

Ørebech henviser til at FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har laget en «Håndbok om
prosedyrer og kriterier for fastsettelse av flyktningers rettsstilling». «Denne regnes som den mest
autoritative tolkningen av Flyktningkonvensjonen», skriver han i en redegjørelse.

Han mener den eksplisitt sier at krigsflyktninger ikke er omfattet av Flyktningkonvensjonen, selv
når de ”tvinges” til å forlate landet.

“I kapittel V, punkt 164 heter det følgende: «Personer som tvinges til å forlate hjemlandet som
følge av internasjonale eller nasjonale væpnede konflikter, anses normalt ikke som flyktninger i
henhold til 1951-konvensjonen eller 1967-protokollen»”, skriver han i redegjørelsen.

Han understreker at konvensjonen først og fremst tar sikte på å beskytte individer som er utsatt,
opposisjonspolitikere, redaktører, journalister, forskere og folk som er brysomme for makthavere.

Det har vært en ganske kraftig misforståelse å tro at bare man er utsatt for krig og bombing så er
det jevngodt med at du har et beskyttelsesbehov og rett til å få beskyttelse, men det stemmer ikke i
henhold til denne «håndboken».

Det er ingen tvil om at det finnes mennesker som flykter fordi de er «opposisjonspolitikere,
redaktører, journalister, forskere og folk som er brysomme for makthavere». For eksempel finnes
det nok en del ekte flyktninger som flykter fra land som Tyrkia og Iran.

Spørsmålet er imidlertid om disse ikke alle rede har fått asyl i Hellas slik de ifølge professor
Ørebech har krav på etter FNs Flyktningkonvensjon?

Og det er i og for seg også grunn til å føle sympati med for eksempel syrere som forlater sitt land
fordi de lever i armod. Armoden er skapt av arabiske og vestlige lands skammelige krigføring og
sanksjoner mot Syria. Men de som flykter fra fattigdom er ikke flyktninger i henhold til FNs
Flyktningkonvensjon, og de bør hjelpes inne i Syria på linje med 13 millioner andre syrere med
bistandsbehov. Det er ikke rettferdig å hjelpe enkeltindivider som forsøker å ta seg ulovlig inn i
Europa på bekostning av de mange som fortsatt befinner seg i Syria, og som da vil få mindre hjelp
fordi store ressurser brukes på de ulovlige innvandrerne.

For å finne ut om det faktisk befinner seg mennesker i Morialeiren som er flyktninger i
henhold til FNs Flyktningkonvensjon, utlover med dette Demokratene Viken 1000 kroner til
den første (og bare den første) som finner frem til en person i Morialeiren som oppfyller
kravene i FNs Flyktningkonvensjon, og som har befunnet seg i leiren i mer enn seks måneder.

Christen Krogvig
sekretær Demokratene Viken
e-post christen@demokratene.no