Pensjonsdiskrimineringen av eldre og uføre må stoppes!

Pensjonsdiskrimineringen av eldre og uføre må stoppes!Pensjonsdiskrimineringen av eldre og uføre må stoppes!

Pensjon skal etter Demokratenes mening sikre muligheten til en verdig pensjonstilværelse og en økonomisk trygghet i alderdommen til alle nordmenn. Folketrygden skal omfatte pensjonsytelser til alle medlemmene av folketrygden ved oppnådd pensjonsalder eller uføretrygd.

Det hersker liten tvil om at pensjonsreformen har sørget for et mer komplisert og uoversiktlig pensjonssystem. Det er uheldig at vi har fått forskjellige pensjonssystemer i privat og offentlig sektor. Demokratene mener det er behov for å endre de offentlige tjenestepensjonene slik at det blir samsvar mellom pensjonssystemet i privat og offentlig sektor.

Offentlig tjenestepensjon må innrettes slik at den kan opptjenes og tillegges folketrygdens ytelser uten samordning. Pensjon fra folketrygden skal bidra til å sikre at alle nordmenn får mulighet til en verdig alderdom og et godt liv. Videre må ordningen som diskriminerer nordmenn ved at flyktninger fra første dag – gis 40 års opptjening i folketrygden snarest opphøre.

Som alle vet så opparbeides pensjonsrettigheter gjennom innbetaling av premie til folketrygden. Premien skal deles mellom arbeidstaker og -giver. Den enkelte kan selv velge tidspunktet for ta ut opparbeidet pensjon etter fylte 60 år.

Pensjonsytelsen må derfor selvsagt stå i forhold til innbetalt premie og opparbeidede rettigheter. Bare slik kan vi trygge et bedre trygdesystem i Norge.

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene

Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #