Barn kan miste retten til gratis tannbehandling

terje_larsenLoven som fastslår at barn opptil 18 år skal ha gratis tannlegebehandling vil kunne bli fjernet dersom tannhelsetjenesten flyttes fra fylkeskommunen til kommunen. Selv om Helse- og omsorgsdepartementet lover et like gunstig regelverk i en ny lov, er flere tannleger bekymret. Den norsk tannlegeforening mener det er ingen garanti for at en kommunal tannhelsetjeneste følger opp dagens ordning. Det bekymrer Terje Larssen som er styremedlem i Demokratene i Norge.

Regjeringen ønsker å overføre ansvaret fra tannhelsetjenesten fra fylkene til kommunene. Begrunnelsen er at de ønsker at kommunene skal få flere oppgaver med kommunereformen. 1.Oktober gikk høringsfristen ut. Man går fra en modell med stordriftsfordeler til en som vil preges av smådriftsulemper, og i helt motsatt retning av det som har vært resultatet fra andre reformer, hvor målet har vært større enheter – som for eksempel politireformen.

«Slik Demokratene i Norge ser det kan en ny ordning føre til økonomiske forskjeller mellom store og små kommuner, som vil resultere i færre ressurser og dårligere tilbud for de mindre kommunene. Det å drive tannhelsetjeneste er dyrt. Departementet sier at pengene som fylkene har i dag, skal overføres til kommunene. Da er det også muligheter for at tannhelsetjenesten vil kan bli nedprioritert av kommunen, ettersom de har et stort antall oppgaver de skal ta hånd om, og mange økonomiske forpliktelser. Det hele kan bare ses som en ansvarsfraskrivelse fra den borgerlige regjeringen,» sier Terje Larssen.

«Demokratene mener at det er skandaløst at ikke dagens ordning fra 1984, der det er lovfestet at barn og unge fra 0–18 år, psykisk utviklingshemmede og grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie har rett på gratis tannlegebehandling blir garantert fra statens side. Dersom ansvaret flyttes fra fylkeskommunen til kommunen, vil denne loven utgå – og en ny vedtas. Vi vet ikke da hva utfallet kan bli,» legger han til.