Eldre skal få bo hjemme så lenge de ønsker

Undertegnede mener eldre mennesker skal få bo hjemme så lenge de vil.

Undertegnede mener eldre mennesker skal få bo hjemme så lenge de vil.

Demokratenes sine merknader til speilmeldingen som skal behandles i Kristiansand bystyre onsdag den 13.mars:

Eldre mennesker i Kristiansand skal̊ ha anledning til å bo hjemme så lenge de selv ønsker. Det må derfor sørges for at det er tilstrekkelig med tilbud innen hjemmehjelp og hjemmesykepleie i Kristiansand kommune. Alle hjemmeboende syke eldre må derfor få lovfestet rett til jevnlig legetilsyn.

Pleietrengende som har behov for omsorg utenfor hjemmet må selv kunne velge hvor de ønsker å bo/være. Sykehjemmet, aldershjemmet eller omsorgsboligene kan være privat eller offentlig drevet, men kommunen skal uansett dekke utgiftene. Kommunen plikt må være å̊ påse at alle institusjonene oppfyller de lovmessige krav om kvalitet som stilles til denne tjenesten.

Demokratene mener videre at fylker skal ha en ernæringskonsulent som bistår sykehjem og hjemmesykepleie med råd og hjelp, slik at det kan serveres mat som er sunn og næringsrik.livsnødvendige medisiner skal gis på blå resept. Det gjelder også for smertestillende medisiner. Tennene er en del av kroppen, derfor skal nødvendig tannpleie regnes som en ordinær helsetjeneste og dekkes av folketrygden på lik linje med annen legebehandling.

Det må innføres en minstestandard for pleie- og omsorgstilbud samt en garanti for̊ sykehjemsplass, og enerom til alle eldre som ønsker det.Alle pleietrengende skal ha anledning til normal døgnrytme etter eget ønske og behov. Omsorgslønn må benyttes i større grad som alternativ til hjemmehjelp. For enslige eldre må det bygges opp en velfungerende besøkstjeneste, i samarbeid med frivillige.

Alle medmennesker i Kristiansand kommune uansett alder, kjønn, stilling, sosial rang eller posisjon i samfunnet har krav på et trygt og godt helsetilbud tilpasset den enkeltes behov.

Vidar Kleppe
Gruppeleder for Demokratene i Kristiansand