Norge trenger mer nærpoliti

Kleppe«Tryggheten i samfunnet starter hjemme, i nærmiljøene og i lokalsamfunnene. Å skape trygghet er et felles og offentlig ansvar. Vi er stolte av vårt politi, deres sivile preg og vektleggingen av det forebyggende arbeidet de gjør. Demokratene mener at det er viktig med et sterkt nærpoliti,» skriver Demokratenes politiske nestleder og bystyremedlem i Kristiansand, Vidar Kleppe, og fortsetter:

«Politiet skal og må være der folk bor. Når det skal gjøres endringer i den lokale strukturen i politiet skal dette lokalt politisk forankres. For at norsk politi også i fremtiden skal ha høy tillit i befolkningen vil Demokratene ha en bred forankring i politiets organer for å sørge for implementering av instrukser fra Justis- og beredskapsdepartementet.

For å sikre økt lokal politikraft og svare på hovedkritikken fra Gjørv-kommisjonen, om at ledelse og kultur er feltet hvor det trengs nye og solide grep, ønsker Demokratene rekordopptak på Politihøgskolen med økt inntaks kapasitet, og at samtlige skal få arbeide etter bestått eksamen.
Politiet vil gjennomgå endringer med Demokratene i posisjon, hvor nedleggelse av Politidirektoratet kan bli en realitet. Vi vil ha tilbake bydelspolitiet og tryggheten på landsbygda gjennom en tilstedeværende og synlig politi og lensmannsetat.

I dag ser vi dessverre økende uro tegn på borgervern i det norske samfunnet. Dette vil vi bekjempe politisk. Vi er av den oppfatning av borgeres sikkerhet er en del av vår samfunnskontrakt. Vi som politisk parti vil bruke alle midler for å sikre landets borgere sikkerhet. En mulighet for å styrke tilliten til politiet og lensmannsetaten er at den lokale politisjefen i fremtiden velges av byens befolkning – og at den lokale lensmann velges av sitt nærmiljø.»