Det er urettferdig at innvandrere får gratis barnehage mens nordmenn må betale

Christen Krogvig

Ordningen med gratis barnehage går ut på at noen familier får ha barna i barnehagen i 20 timer pr. uke uten å betale. Christen Krogvig, som er tredjekandidat for Demokratene i Norge i Akershus, mener at dagens ordning er urettferdig, og peker også på at de bydelene i Oslo med flest innvandrere har gunstige regler i forhold til bydeler med få innvandrere. Gratis barnehage tildeles etter to kriterier,» skriver Krogvig, og forklarer:

«En del av ordningen gjelder over hele landet. Men det er bare familier med svært lave inntekter som nyter godt av den. Ved hjelp av denne ordningen får treåringer, fireåringer og femåringer fra familier med lav inntekt lov til å være 20 timer i barnehagen uten å betale.

Og terskelen for lav inntekt er her i overkant av 400 000 kroner for familiens samlede inntekt. Dette er en svært lav inntekt for en familie med to forsørgere. Poenget med barnehage er jo at barna skal være barnehagen når foreldrene er på arbeid (så de betaler skatt). Denne ordningen vil fange opp en-inntekts familier. Barnehage er vel så viktig for familier der foreldrene er i arbeid og betaler skatt. Inntekts-grensen for familier med to forsørgere bør derfor heves. Og det må stilles krav om at begge foreldrene er i arbeid og betaler skatt.

 

I Oslo (og kanskje også andre kommuner) er ordningen med gratis barnehage mer omfattende. I Oslo er det ikke inntekten det kommer an på men også hvilken bydel man kommer fra. Barn fra bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand får fireåringer og femåringer gratis barnehage selv også om familiens inntekt er over 450 000, men under 619 000.

Fra Oslo kommunes hjemmeside.

Hva er årsaken til denne diskrimineringen av familier som tjener mellom 450 000 og 619 000 fra andre bydeler? Det er de bydelene som har mange innvandrere som favoriseres. Og bakgrunnen for at ordningen er utformet som den er, er nok å kunne diskriminere etniske nordmenn uten at det er helt åpenbart at det er det myndighetene faktisk gjør.

Bør norske familier diskrimineres når det gjelder tilbudet om gratis barnehage?

Jeg synes det er viktig å bekjempe diskriminering også av urbefolkingen i Norge, og jeg mener derfor at Oslo kommune må likebehandle alle familier, uavhengig av hvilken bydel de bor i.

Myndighetene bør i stedet for dagens urettferdige ordninger innføre en ordning som gjelder over hele landet, og som fanger opp alle familier som har behov for gratis barnehage. En slik ordning bør derfor omfatte familier der begge foreldrene er i arbeid, men der samlet inntekt ikke er veldig høy. Grensen kan for eksempel settes til kr. 900 000 i sum for begge forsørgerne».