Frykter for tap av selvråderett

Sentralstyremedlem i Demokratene i Norge, Jorunn Aaselle Olsen er bekymret r utviklingen mot stadig mer makt til EUs energibyrå ACER, som skal stå for den overordnede reguleringen av elektrisitet, gass og oljemarkedet.

«Å underlegge seg EUs energibyrå burde uten tvil regnes som en suverenitetsavståelse av stor betydning og dermed behandles etter Grunnlovens paragraf 115, som krever 3/4 flertall. Det åpner opp for at flere mulige nei-allianser på Stortinget vil kunne sikre fortsatt norsk råderett over eget kraftmarked,» sier hun.

17. november fremmet regjeringen forslag om tilslutning til EUs energibestemmelser om naturgass og elektrisitet, inkludert tilslutning til EUs energibyrå ACER.

«Men for å mildne inntrykket av suverenitetsavståelse, ønsker regjeringen at EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA formelt skal fatte beslutningene ACER ellers ville gjort direkte overfor Norge,» forklarer hun.

Stortinget skal behandle saken i våren 2018. Men stortingsflertallet har allerede gått inn for å avsette penger til kontingent til ACER i 2018.

«Jeg synes det er skremmende at våre politikere i det hele tatt vurderer å gi fra oss råderetten over Norges natur-ressurser. Suverenitetsavståelsen svekker folkestyret vårt. Når vi gir EU makt over et nytt politikkområde, betyr det at folkestyret rommer et politikkområde mindre enn tidligere. Gjennom EØS har vi tatt inn over 12 000 direktiver og forordninger fra EU. Det gjør at demokratiet vårt sakte men sikkert forsvinner,» mener hun.