Statsstøtte bør kun gis til kristne trossamfunn

Fra 1. januar 2017 blir Den norske kirke et eget rettssubjekt, skilt fra staten. Statens bevilgninger til Den norske kirke vil da bli gitt som et samlet rammetilskudd som Kirkemøtet disponerer. Forslaget til rammetilskudd er på 1,9 milliarder kroner, skriver Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum. Men selv om statskirken ikke eksisterer lengre fremheves kristendommen som prioritert religion gjennom paragraf 16 i grunnloven, der det står: «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten».

«Derfor, og fordi Norge har vært en kristen nasjon i mer enn tusen år, er det naturlig og riktig at kristne menigheter fortsatt mottar økonomisk støtte fra staten,» mener Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe. Han stiller seg imidlertid uforstående til at det skal være en offentlig oppgave å understøtte andre religioner, som verken har rot i norsk tradisjon eller norsk grunnlov.

Han viser til at Gunnar Stavrum i en artikkel i Nettavisen skriver at dagens system er slik at jo mer penger som gis per medlem i kirken, desto mer får islamske menigheter. Regelen er nemlig at de andre menighetene skal ha like mye per medlem som det Den norske kirken får. Så når folk melder seg ut av Den norske kirke – mens politikerne øker bevilgningene til Den norske kirke – så betyr det indirekte mer penger til eksempelvis katolske og islamske menigheter. Med 148.000 medlemmer i muslimske trossamfunn, må dagens regjering sørge for 148 millioner kroner i offentlige overføringer til muslimske menigheter.

Kleppe mener at pengestøtten bør forbeholdes kristne menigheter, og at andre religiøse retning bør klare seg uten statsstøtte. Spesielt mener han det er betenkelig å gi statsstøtte til muslimske menigheter.  «Mange av disse menighetene fremmer verdier som er negative og ødeleggende for vårt samfunn,» mener han.

Totalt utbetalte Kleppes hjemkommune Kristiansand 1,480 millioner til de muslimske trossamfunn i byen i 2015, i tillegg til dette ble det bevilget 486 kroner til hvert medlem over statsbudsjettet for 2015 til alle muslimske trossamfunn i Norge. «I hvilke muslimske land får kristne trossamfunn økonomisk støtte for å «vokse og gro», spør Kleppe retorisk. «Ingen», svarer han.