Vil gjøre mer for de fattige

«Sosial trygghet er en viktig forutsetning for alles deltakelse i samfunnet. Da trengs gode offentlige velferdstjenester. Arbeid til alle er det viktigste virkemiddel mot fattigdom. Svak økonomi svekker også muligheten til å delta på fellesarenaer som koster penger, som for eksempel kultur- og idrettsaktiviteter. Det går særlig ut over barna,» skriver politiske nestleder i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe, og fortsetter:

«Vi vet at det finnes sammenhenger mellom arbeidsledighet og fattigdom, mellom sykdom og fattigdom og mellom alderdom og fattigdom. Disse sammenhengene vil vi arbeide for å redusere. Både den enkelte og alle samfunnsaktører har ansvar for å gjøre noe med fattigdommen.

Vi vil vektlegge et bredt forebyggende perspektiv, gjennom oppvekstmiljø, utdanningssystem, innenfor arbeidsmarked og arbeidsliv, og innenfor velferdsordningene. Det må settes inn virkemidler tidlig, slik at vi hindrer utstøting og sikrer inkludering i arbeidslivet.

Økte gebyrer og avgifter rammer folk flest hardt og er en form for skattlegging som bidrar til å forsterke de økonomiske forskjellene mellom folk med ulikt inntektsgrunnlag. Mens ordinære skatter beregnes ut fra inntekt, fastsettes gebyrer og avgifter uten hensyn til betalingsevne.

Faktum er at enslige og eninntektsfamilier får en dramatisk reduksjon i sin realinntekt i forhold til dem som har to inntekter å fordele avgift byrden på. Vi må derfor arbeide for reduserte gebyrer og avgifter i Norge.

Fattige har i dag den dårligste rettssikkerheten. Demokratene i Norge vil derfor at det skal tilsettes byombud/kommuneombud i alle kommuner for å ivareta de svakeste i samfunnet.»