Det er IKKE umulig å sende Krekar hjem

For Demokratene er det å sende mullah Krekar, og andre salafister, hjem en høyt prioritert sak.
Vi har derfor rettet en henvendelse til Justisdepartementet med spørsmål om hvorfor regjeringen ikke sender Krakar hjem? I et fyldig svar fra Justisdepartementet heter det:

Hva er grunnen til at mange tror at det er mulig å sende en mann til Månen, men umulig å sende Krekar ut av Norge?

«Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 73 annet ledd gir et absolutt vern mot utsendelse til et område hvor det er en reell fare for at utlendingen vil bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff i henhold til utlendingsloven § 28 første ledd bokstav b. Videre er det i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 3 fastsatt at «ingen må utsettes for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff». Dette prinsippet er også inntatt i Grunnloven § 93 annet ledd. Gjennom praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) er det fastslått at EMK artikkel 3 også er absolutt til hinder for at medlemsstatene returnerer noen til et område hvor det er en reell risiko for at vedkommende vil bli utsatt for krenkelser etter EMK art. 3. EMK ble gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven § 2.»

Det viser seg at regjeringen har rett i at en hjemsendelse til et land der Krekar kan risikere «utsendelse til et område hvor det er en reell fare for at utlendingen vil bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling» er ulovlig i henhold til Utlendingsloven. Men Utlendingsloven kan Stortinget når som helst endre. Norsk lov er ikke skrevet i sten.

Når det gjelder henvisningen til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen står det ikke noe der om at man ikke kan utvise folk til land som praktiserer dødsstraff. Ved å tiltre konvensjonen har vi bare akseptert at vi ikke skal praktisere slik straff selv. Påstanden om at det samme gjelder for utvisninger er kun basert på dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Men ved å avsi en slik dom har domstolen i realiteten tolket konvensjonen så vidt at domstolen ikke bare er domstol, men også lovgiver. Det blir dermed utenlandske dommere, og ikke Det norske storting eller Det norske folk, som vedtar norske lover.

Det henvises også til Grunnlovens § 93. Men heller ikke her står det noe om hvilke regler som gjelder for utvisning. Kun at vi ikke kan praktisere slike straffer i Norge.

Det at en domstol som består av folk som kanskje ikke en gang har satt sine ben på norsk jord, skal vedta lover som skal gjelde i Norge er etter min mening totalt udemokratisk og derfor uakseptabelt.
Norske myndigheter bør etter min mening ikke rette seg etter lover skapt i andre land.

Norske myndigheter kan med andre ord vedta de nødvendige lovendringer og så sende Krekar hjem.

Påstanden om at «vi ikke KAN kaste ut Krekar» er derfor rett og slett usann. Å kaste ut Krekar er imidlertid ikke i strid med fysikkens lover. Det eneste som er til hinder for å kaste ham ut er at de som sitter på Stortinget, ikke vedtar nødvendige endringer i norsk lov. Norske politikere KAN sende Krekar hjem. Problemet er at politikerne ikke  VIL til å foreta de lovendringene som skal til. De som vil ha Krekar ut av Norge, bør derfor stemme på Demokratene ettersom vi vil endre de lovene som må endres for å få dette til.

 

Christen Krogvig