Hvorfor tar ikke Senterpartiet et standpunkt mot FNs migrasjonsavtale?

Senterpartiet er kanskje det partiet på Stortinget som ligner mest på Demokratene. Sp har kjempet for Norges selvstendighet ved å stemme nei til EU, EØS og Schengen. Men Sps motstand mot globalisme er dessverre ikke konsekvent. Et grelt eksempel på Sps globalisme er at mens regjeringen innstilte finansieringen av menneskesmugligsskipene i Middelhavet i statsbudsjettet for 2018, så  ville Sp der i mot videreføre finansieringen av disse skipene….

Sp og Rødt hevder de er for norsk selvstendighet. Men ingen av partiene har tatt et standpunkt mot FN-erklæringen om innvandring.

FNs migrasjonspakt er en erklæring der Norges suverenitet skal uthules på et svært viktig område. Vi skal forplikte oss til å treffe en rekke tiltak som åpner våre grenser for immigrasjon fra fattige land, og våre myndigheter skal for å gjøre dette mulig ved å angripe menneskerettighetene gjennom innskrenking av ytringsfriheten!

Den eminente skribenten Pål Steigan skriver på sin blogg: «Avtaleteksten, som skal undertegnes om ei uke, kan leses her. Det første man kan legge merke til er at dokumentet er bygd opp som en lang serie forpliktelser. Gjennomgangsformuleringa i dokumentet er «We commit», det vil si «Vi forplikter oss til». Det er merkelig om dokumentet ikke skulle være bindende eller forpliktende når det inneholder så mange forpliktelser.

Underskriverne forplikter seg til å åpne vidt opp for migrasjon og til å gi migranter en lang serie økonomiske og sosiale rettigheter.

Allerede her vet vi at dette vil bli brukt av det kriminelle nettverket av menneskesmuglere tvers gjennom hele Afrika som salgsargument. «Se hva du vil få når du kommer fram bare du betaler meg for å smugle deg.» Skjønt kriminelle, FN-dokumentet tar sikte på å gjøre illegal migrasjon legal. De kriminelle nettverkene kan snart registrere seg som NGOer og fortsette virksomheten sin under FN-beskyttelse.

De rettighetene som loves migrantene er så omfattende at de vil få enhver velferdsstat til å knele. Hvis du synes at EØS-avtalen har lagt en del press på norsk arbeidsliv og velferdsordninger, så er det ingenting mot hva en implementering av FN-avtalen vil bety. (min utheving)

De tilhengerne av avtalen som sier at den ikke griper inn i vårt lovverk, snakker ikke sant. Når Erna Solberg underskriver denne avtalen vil hun ha forpliktet Norge til å tilpasse våre lover og regler til FN-avtalen. Under kapittelet Implementering i punkt 41 står det:

We commit to fulfil the objectives and commitments outlined in the Global Compact, in line with our vision and guiding principles, by taking effective steps at all levels to facilitate safe, orderly and regular migration at all stages. We will implement the Global Compact, within our own countries and at the regional and global levels, taking into account different national realities, capacities, and levels of development, and respecting national policies and priorities.

Den som hevder at dette ikke er forpliktende formuleringer, taler mot bedre vitende. Forpliktet til å gripe inn i medias dekning av migrasjon Politisk journalist Bjørn S. Kristiansen i Dagsavisen skriver:

«FNs omstridte migrasjonserklæring ber regjeringen om å påvirke mediene for å «forme oppfatningen av migrasjon».

Det innebærer blant annet å fremme uavhengig og objektiv journalistikk av en viss kvalitet, utdanne pressen i riktig ordbruk om migrasjon, støtte journalistikk av en viss etisk standard og kutte støtte til mediekanaler som «systematisk fremmer intoleranse, fremmedfrykt, rasisme og andre former for diskriminering mot migranter».

Det framgår i ett av 23 «målsettinger og forpliktelser» som er formulert i FNs globale migrasjonserklæring.

Dette avsnittet, 17c, stiller opp et mål om å «eliminere alle former for diskriminering og fremme en faktabasert offentlig debatt for å forme oppfatningene av migrasjon». (Se hele avsnittet nederst i saken.)

– Dette er helt åpenbart problematiske formuleringer. Så er det helt avgjørende at dette ikke er et juridisk bindende dokument, og vi må selvfølgelig forutsette at norske myndigheter ikke tar dette bokstavelig, sier assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun K. Nybø, og legger til:

– Gjør de det, er de raskt på kollisjonskurs med Den europeiske menneskerettighetserklæringens artikkel 10, Grunnlovens paragraf 100, og alle de tradisjonene vi i Norge legger til grunn i forholdet mellom myndigheter og frie, uavhengige medier.»

Sett i lys av at Senterpartiet på andre områder ønsker å bli sett på som et forsvar mot overnasjonale avtaler og uthuling av norsk suverenitet er det skuffende at partiet så langt ikke har uttalt seg om denne skammelige migrasjonspakten.

En av Sps stortingsrepresentanter, Sigbjørn Gjelsvik, har riktig nok sendt noen kritiske spørsmål til regjeringen om saksbehandlingen av denne avtalen. Men Gjeldsvik tar så vidt jeg kan se ikke avstand fra pakten i seg selv.

Og senterpartiet som parti har så langt jeg har registert ikke tatt stilling til hva de synes om pakten. Dette er svakt. Sps velgere har krav på at partiet tar stilling til en så viktig sak. Det kan tilføyes at Steigan har forsøkt å få partiet Rødt i tale. Uten å lykkes. Det er vanskelig å trekke en annen konklusjon enn at de som tier samtykker.

Til tross for at både Sp og Rødt utgir deg for å være tilhengere av norsk sjølråderett har ingen av disse partiene tatt avstand fra denne skammelige FN-avtalen. Det er kun et parti som har rett til å stille lister ved valg i Norge, og som er konsekvent kjemper for norsk selvstendighet og mot globalisme: Demokratene.