Norske eldre fortjener en trygg og god alderdom

«Demokratene i Norge vil sikre individuell tilpasning på alle arenaer innen eldreomsorgen. De eldre skal ikke medisineres til en unødig passiv tilværelse, men tilbys inspirerende og helsefremmende aktivitet tilpasset hver enkeltes interesse og evner. For å være rigget og klar for det store antallet av eldre trenger helsevesenet flere mennesker med spisskompetanse på alt innen eldreomsorgen. Vi vil derfor styrke spesialist- og etterutdanningen på alle disse viktige fagfeltene, og bruke økonomiske incentiver for å øke tilstrømmingen av fagfolk til eldreomsorgen,» over partiets politiske nestleder, Vidar Kleppe.

«Eldre skal få leve de livene de selv ønsker, i trygghet om at fellesskapet gradvis stiller opp med mer hjelp når behovet oppstår. Demokratene vil snakke mer om eldrehelse – fordi framtidas eldrepolitikk må handle om hva som skal til, og hvordan vi kan legge til rette for at den enkelte kan ta i bruk de ressursene de har på ulike stadier i alderdommen. Vårt mål er at alle skal kunne ha en god og aktiv alderdom. Den dagen du, eller noen du er glad i, ikke lengre klarer seg selv, skal fellesskapet stå klar til å ta vare på deg,» legger han til.

«Demokratene vil gi eldre pleietrengende, som av medisinske årsaker har behov for 24 timers pleie og omsorg, skal ha lovfestet rett til sykehjemsplass. Alle trygdede skal beholde opparbeidede trygderettigheter fullt ut. Samordningen for ektefeller og samboere fjernes. Alle som ønsker det, skal kunne får trygghetsalarm uavhengig av økonomi. Alt dette og mere til – fortjener nasjonens eldre heders kvinner og menn som har vært med på å bygge Norge,» presiserer Kleppe.