Unge mennesker skal ikke bo på aldershjem

«Demokratene vil arbeide for at det offentlige erkjenner sitt ansvar overfor mennesker med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser. Det må sikres ordninger som fører til at de i størst mulig grad kan likestilles med den øvrige befolkningen,» skriver partiets politiske nestleder Vidar Kleppe, og fortsetter:

Mennesker med nedsatt funksjonsevne må sikres arbeid ut fra sine kvalifikasjoner, og loven mot diskriminering i arbeidslivet må brukes sterkere for å hindre at kvalifiserte mennesker med nedsatt funksjonsevne blir utestengt fra arbeidslivet. Her må særlig det offentlige ta et mye større ansvar.

Alle unge mennesker med funksjonsnedsettelser må ut av sykehjem og aldershjem. Det er uverdig for Norge at flere har slike boformer mot sin vilje. Det må satses på økt bruk av BPA (brukerstyrt personlig assistanse). Demokratene vil følge opp at kommunene får nok penger til å oppfylle kravene som diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, pålegger kommunene. Dette betyr at offentlige bygg og steder, samt gater og fortau må være tilgjengelige for alle.

Demokratene ser økt mobilitet for mennesker med funksjonsnedsettelser som en selvfølgelig rett og som betinger en styrking av kommunenes økonomi. Demokratene ønsker et samfunn der alle kan delta. Derfor har vi blant annet vært for rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

BPA er et viktig verktøy som gir mennesker med nedsatt funksjonsevne muligheten til å leve et aktivt og verdig liv, og BPA handler om å kunne bestemme over egen hverdag og få innflytelse over hvem som hjelper en. BPA betyr i korthet at personer med varig og stort behov for kommunale tjenester som praktisk bistand og opplæring, kan velge å selv ansette tjenesteytere, og styre dem etter eget behov. BPA gir mulighet til større frihet og mer verdige liv for personer med funksjonsnedsettelser i det rike Norge».