Uten seniorene stopper Norge

“Demokratene mener at seniorene er en enorm ressurs for Norge. Vi ønsker derfor å trekke flere eldre mennesker som ønsker og er friske nok, inn i organisasjonslivet og det frivillige samfunn. Vi vil ha en seniorpolitikk som bidrar til at eldre blir oppfattet som en positiv ressurs for arbeidslivet, og som fremmer yrkesdeltakelsen blant eldre. Nye pensjonistkull må i dag jobbe lengre, eller kombinere pensjon og inntekt, for å få tilsvarende økonomi som dagens pensjonister,” skriver Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe, og fortsetter:

“Pensjonsordningen, inkludert fleksibel alderspensjon fra 62 år, stimulerer til lenger yrkesaktivitet ved høyere pensjon jo lenger en er i jobb. For å lette kombinasjon av jobb og pensjon, er trygdeavgift og skatt gjort mer lik for begge inntektstyper. Skatteomleggingen har en sosial profil. Et godt og inkluderende arbeidsliv er en bærebjelke i den norske velferdsstaten.

Færre langtidssyke og uføre og større muligheter for personer med redusert funksjonsevne og seniorer til å få arbeid, er en nøkkel til høyere livskvalitet for den enkelte. Samtidig vil dette bidra til å sikre virksomheter både i privat og offentlig sektor arbeidskraft og til en forsvarlig utvikling i folketrygdens utgifter.

Arbeidsmiljøloven gir rett til deltid over 62 år. Aldersgrensen er 70 år, men seniorene kan avtale å jobbe lengre med sin arbeidsgiver. Aldersgrensen i loven er jevnlig under debatt. Mange ønsker en aldersgrense på 75 år. Vi har mange gode og positive erfaringer med samarbeidet med partene om IA-avtalen, og engasjementet rundt IA-arbeidet både sentralt og i mange enkeltvirksomheter har vært positivt. Resultatene av et godt IA-arbeid skapes i den enkelte virksomhet.

Gode resultater krever et sterkt ledelsesengasjement og systematisk samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Vi har fått en forsterket IA-avtale med klare forpliktelser for alle parter og med et sterkt fokus på forebygging og verdsetting av seniorene i arbeidsmarkedet. Fakta er at uten seniorene stopper Norge!”.