Vil etablere en tverrfaglig arbeidsgruppe for å gjøre Kristiansand triveligere

«Kristiansand skal være en trygg, sikker og ren by for alle som bor her, dette skal blant annet skje gjennom målrettet forebyggende arbeid og et politi som er der når vi trenger dem. Kristiansand skal være en trivelig by hvor alle skal føle seg trygge. Dette har dessverre ikke vært tilfelle da byen ved flere anledninger har vært rammet av en rekke uheldige hendelser som setter byens borgere i den situasjonen der de kommer i tvil om byens politikere har den nødvendige kunnskapen, og ikke minst har de kunnskapene som skal til for å ivareta trygghetsfølelsene i byen vår. Det er dessverre et velkjent faktum at Kristiansand sliter med et stort lukket narkotika og rusmiljø, som det snarest må gjøres noe konkret med,» sier Demokratenes gruppeleder i Kristiansand bystyre, Vidar Kleppe.

Demokratene ønsker derfor at bystyre skal tenke nytt ved å vedta og opprette en arbeidsgruppe bestående av legfolk, fagfolk, frivillige lag og organisasjoner – som kan komme med en konkret forslag og innspill til Kristiansand bystyre  rettet mot ulike viktige temaer som eksempelvis:  Etablere flere mindre politiposter rundt i byen der de har kjennskap til lokale forhold, styrke innsatsen mot vold- og sedelighets forbrytelser, bekjempelse av åpenlys narkotikaomsetning, styrke rusfrie fritidstilbud til barn og ungdom, og styrking av det tverrfaglige samarbeidet mellom barnevern, skolehelsetjenesten, skole, barnehage og politi.

Kleppe mener også at det er viktig med nulltoleranse for bruk og omsetning av narkotika, å bekjempe hat kriminalitet, og støtte alle initiativer, også fra det frivillige, som viser til gode resultater, at sterkt påvirkede personer som oppfører seg ubehagelig som eksempelvis pågående gateselgere, trakasserende personer og personer som driver med påtrengende sex salg blir pågrepet, at det blir slått hardt ned på forsøpling, tagging og hærverk og ilegges gebyrer for dette på stedet, at det etableres flere offentlige toaletter i Kristiansand, at byens gater og fortau blir bedre vedlikeholdt og at det etableres flere attraktive grøntområder i Kristiansand.

Nå vil han vite hva byens Høyre-ordfører Harald Furre mener om å nedsette en slik arbeidsgruppe, og tar spørsmålet opp i en interpellasjon til bystyret.