Barnevernet må vise økt troverdighet og tillit

I Norge er vi heldigvis sterkt opptatt av at alle barn skal ha det godt og trygt. Mange rystende beretninger om ulike overgrep på små barn opprører “med rette” de fleste nordmenn. Derfor tenker mange som vårt barneombud at feil fra barnevernet det må de tåle av hensyn til barnas beste. Hvem skal tåle feil fra barnevernet, og hva skal de tåle,» spør Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe, og skriver:

«Det er far og mor + den nære familien som skal tåle. Den lille gruppen som selv trenger trygghet, selvfølelse og langsiktighet for å kunne yte sitt beste for barnet/barna de er så glad i.

Demokratene er av den oppfatning av at vi trenger et trygt og godt barnevern som inngir tillit. Men et barnevern som ikke holder faglig mål, og som ikke setter barnet og familien med mor og far og nær familie i fokus, er ødeleggende for det viktige arbeidet som skal gjøres.

Barnevernet er nødvendig for å hjelpe familier som har problemer, og av og til, når det er absolutt siste utvei, og det forekommer grov omsorgssvikt som: Seksuelle overgrep, vold og rusproblemer, er det også nødvendig å fjerne barn fra deres foreldre.

I de fleste tilfellene der barn blir fjernet fra sine biologiske foreldre er det imidlertid i dag begrunnet med en subjektiv vurdering fra ansatte i barnevernet om at foreldrene har “manglende omsorgsevne”. Mange barn blir fjernet fra foreldrene på svært tynne grunnlag, noe som medfører alvorlige traumer og skader for både barn og foreldre.

Barn bør bare fjernes fra de biologiske foreldrene dersom det foreligger vold, overgrep, rus og grov omsorgssvikt. Dersom man mener foreldrene har “manglende omsorgsevne” skal det rettes opp gjennom gode hjelpetiltak i hjemmene, slik at man styrker familiene.

Hjelpetiltakene må være reelle hjelpetiltak og ikke motivert ut fra et ønske om å “spionere” på foreldre med sikte på fremtidig barneoverdragelse. Akuttvedtak skal kun benyttes i tilfeller der det er en åpenbar risiko for barna å dra tilbake til sine foreldre.

Når det er nødvendig å fjerne barn fra foreldre skal barnevernet alltid på en seriøs måte forsøke å finne nye omsorgspersoner blant slektninger av foreldrene, som barna kjenner fra før og har et positivt forhold til. I de tilfellene barn blir fjernet fra sine foreldre må det være et krav om at en søskenflokk får bo hos de samme fosterforeldrene og ikke blir splittet. En splittelse av en søskenflokk bør kun skje helt unntaksvis der det er store søskenflokker. Tvillingsøsken må under ingen omstendighet plasseres hos ulike fosterforeldre.

Demokratene er ikke fornøyd med hvordan dagens barnevern jobber og vil ha nye klare retningslinjer på hvordan barnevernet skal jobbe og ønsker å sikre rettsikkerheten til barn og foreldre som i en vanskelig livssituasjon kommer i kontakt med barnevernet.  Denne viktige jobben må startes nå – for her er det ingen tid å miste.»