En verdig eldreomsorg er viktigere enn feilslått u-hjelps prosjekter

«Alle eldre hederskvinner og menn i Norge skal selvsagt være trygge på at når de trenger det, så må sykehjemsplassene være tilrettelagt og klar. Det skal selvsagt stå en plass klar til å ta imot dem – den dagen våre elder trenger plass. Derfor er det helt nødvendig at nye sykehjem, omsorgsboliger og eldrehjem bygges ut for at også ektepar skal kunne leve sine liv sammen,» mener Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«De som får en syk eldre ektefelle skal tilbys å være sammen sin kjære i alle sammenhenger som brukeren mener han eller hun trenger. Det er etter min og Demokratenes mening “en stor skam” når vi ser eksempler på at: Eldre ektepar tvangs-skilles fra hverandre i Norge,» sier han, og legger til:

«Demokratene skal ha en politikk som tilrettelegger for forutsigbar, god behandling, pleie og omsorg til alvorlig syke i livets sluttfase. Samtidig må det satses på å styrke heldøgns omsorgstilbud til denne gruppen gjennom å videreføre eksisterende tilbud ved lindrende enheter, samt å tilrettelegge for nye lindrende enheter i kommuner som trenger dette. Alt dette fortjener norske heders kvinner og menn som gjennom et langt liv har vært med på å bygge nasjonen Norge.»