Bør ideologien til IS forbys?

Den islamske staten var på fremmars i Syria og hadde kontrollen over store deler av landet inntil Russland grep inn i konflikten i 2015. Nå skal IS’ siste bastion være falt. Og da avdekkes flere av Den islamske statens grusomme forbrytelser. Nå har britiske spesialsoldater funnet hodene til det man mener er 50 kvinner fra yazidi-folket i Irak. Det antas at dette er hodene til yazidi-kvinner som er tatt til fange av IS og brukt som sex-slaver. Man kan tenke seg at det var de som ikke var samarbeidsvillige som ble straffet slik.

IS besto av jihadister fra en rekke land. Også mennesker som hadde bodd i Skandinavia, deltok i disse enorme forbrytelsene. Hva får unge mennesker fra Norge, Sverige, Danmark osv. til å slutte seg til en slik bevegelse som for normale mennesker som ren ondskap? For å svare på dette spørsmålet kan det være klokt å se om det er en felles nevner for disse terroristene? Og det er det. Alle som en trodde de på inneholdet i en bestemt bok: Koranen. Koranen er ikke en vanlig bok forfattet av et menneske. Hvis man skal tro det som står der er den forfattet av Allah selv, og den inneholder evige, ufeilbarlige og absolutte sannheter.

I Koranen (Einar Bergs oversettelse, 1989) står det blant annet følgende.

Slavinner kan den troende med andre ord fritt voldta….

Når man skal forsøke å forstå sammenhengen mellom Koranen og IS’ forbrytelser må man ha flere tanker i hodet på en gang: På de ene side er det slik at mange muslimer ikke er tilhengere av at disse versene i Koranen skal tolkes bokstavelig. Slike muslimer vil peke på at slaveri var vanlig på profeten Muhammeds tid. Det også norske vikingekonger tok sex-slaver. Slike muslimer vil hevde at disse versene ikke lenger kan tolkes bokstavelig.

Men ikke de sto mindre er det også en del muslimer som tror at Koranen er en absolutt og evig sannhet, og at man skal forsøke å leve som profeten Muhammed. Hvis man virkelig tror dette så er sex-slaveriet, og det meste av islamistenes bestialitet, dessverre en logisk konsekvens av ens tro. Hvis ingen i Europa hadde lest og trodd på Koranen ville ingen unge mennesker fra Europa reist til Irak og Syria for å slutte seg til et så ondt prosjekt som Den islamske staten var.

Jeg er en sterk tilhenger av religions- og ytringsfrihet. Men vi må innse at disse frihetene har gjort det mulig å få unge mennesker i mange land til å slutte opp om ren ondskap. Vi må med andre ord avveie hensynet til ytrings- og religionsfriheten opp mot en målsetning om å demme opp for enorme, grove brudd på menneskerettighetene. Europa har valgt religionsfriheten. Nå er det mennesker Irak og Syria som har måttet bøte med livet i tusen tall på denne frihetens alter. Neste gang kan det blir folk i Europa som må betale denne prisen. (I og for seg har vil alle rede sett noen angrep med basis i Koranens ide-system alle rede. Men det kan bli mange flere i fremtiden.)

Hvis landene i Europa hadde praktisert et forbud mot å spre budskapet i Koranen ville folket i Syria vært spart for store lidelser. Er dette et tilstrekkelig argument for å forby forkynnelse av Koranen i Europa?

I Syria har vi også sett at muslimer har kjempet, og vunnet over, IS og de andre jihadistene.
Disse muslimene vil ikke kritisere Koranen. Men det er grunn til å tro at de i realiteten tar avstand fra sex-slaveriet og mye av den onde lovgivningen som er basert på Koranen og andre hellige skrifter.

Hva er grunnen til at mange syriske muslimer har betalt med sine egne liv i kampen mot grupper som har fulgt Koranen til punkt og prikke? Syrias valgte president, Assad, er en forkjemper for et sekulært styre. Assad vil tillate en viss religionsfrihet. Men religionen skal ikke være rettesnor for utformingen av syriske lover. I stedet for å forby Koranen har syriske myndigheter forbudt Det muslimske brorskapet som vil at Syria skal styres etter Koranen. Det er også satt inn religiøse ledere som i stedet for hat preker toleranse. Kristne, alawitter og moderate sunnier har sloss skulder ved skulder mot jihadistene.

De sekulære kreftene vinner krigen i Syria. De kreftene som vil ha sex-slaveri og annet barbari fra 600-tallet, taper. Men denne seieren har en ekstremt høy pris. Det beste ville vært om det ikke hadde funnets tilhengere av bokstavelig fortolkning av Koranen i Syria (eller noe annet sted for den saks skyld) i det hele tatt. I så fall ville Syria vært spart for en 8 år lang krig som man mener har krevd flere hundre tusen liv.

Hvis vi skal demme opp for politiske bevegelser som baserer seg på IS’ ideologi i fremtiden må vi antagelig innskrenke religionsfriheten, enten ved å forby forkynnelse av Koranen, eller ved å forby politiske bevegelser som arbeider for at Koranens skal brukes som lovbok. (For eksempel Det muslimske brorskapet.)

Se for øvrig en video om en tidligere sex-slave her.
I denne videoen snakker jihadistene om hvor i Koranen de finner hjemmel for sine grusomheter. 

Christen Krogvig