Demokratene krever en ny politisk kurs i Kristiansand

Vidar Kleppe - DemokrateneDemokratene vil ha en ny kurs for Nye Kristiansand. Derfor kjemper vi for at 7511 Demokrat-stemmer i Nye Kristiansand med en oppslutning i valget på hele 13,4 prosent i valget på mandag den 9. september – skal få mest mulig politisk gjennomslag!

Demokratene vil ha en ny kurs for Nye Kristiansand. Derfor kjemper vi for at 7511 Demokrat-stemmer i Nye Kristiansand med en oppslutning i valget på hele 13,4 prosent i valget på mandag den 9. september – skal få mest mulig politisk gjennomslag.

Demokratene tar ansvar for at Nye Kristiansand får en ny politisk kurs.

Vi forventer at den politiske koalisjon som ber om våre 10 stemmer også imøtekommer følgende 10 politiske ambisjoner.

Vi politikere må spørre oss: Gjør vi det viktigste i folks liv til det viktigste i vår politikk?

Ser vi problemene folk er opptatt av? Hører vi stemmene deres? Har vi svarene folk tror på? Er vi nære folk, og på deres parti?

Er vi tro mot våre verdier og våre valgløfter?

Er vi ambisiøse nok i kampen mot forskjeller, mot sentralisering, for like muligheter for alle?

Byens 3. største parti vil ta ansvar – også for budsjett og politisk ambisjon. Det ligger som en forpliktelse fra den tillit velgerne har gitt oss. Vi må vise vei når de andre partiene krangler om verv, i stedet for å fokusere på viktig politikk.

Vi tror på en utstrakt og raus hånd, og en politisk hverdag der vi politikere snakker sammen og finner de beste løsningene. Taushet bringer oss ikke videre.

Demokratene vil derfor være de første til å skryte frem den koalisjon som står våre valgløfter nærmest, og ikke se oss tilbake.

Vi vil ikke kreve annet enn at vår politikk også skal høres og drøftes før sakene vedtas, slik våre velgere vil. Det blir i så fall en ny politisk hverdag for Kristiansand, hvor den politiske samtale holdes i en stadig åpnere og varmere dialog med velgerne i alle bydeler.

Våre valgløfter:

Demokratene forventer ikke politisk gjennomslag for alt. Men vi har lovet i vårt valgprogram å ta et oppgjør mot maktarroganse og fordelspolitikk til de rikeste.

Det betyr at Demokratene kan støtte:

1. Den politiske koalisjon som stiller med ny politisk lederkabal og ny politisk kurs. Vi vil samarbeide med kommunens gode folk i administrasjonen men forutsetter helt tydelige skillelinjer mellom politikk og administrasjon. Lederkabalen må som et minstekrav fra oss bety nye navn på de som sitter i lederposisjoner i de viktigste råd, styrer og utvalg.

2. Demokratene vil ha ringvei før Gartnerløkka. Vi vil støtte den koalisjon som går lengst i å forsøke å få dette til. Et minstekrav er da at planene for Gartnerløkka settes på pause og at investeringer ikke foretas før nye utredninger om både Gartnerløkkas omfang og ringveien foreligger.

3. Det skal ikke etableres Containerhavn på Kongsgård/Vige eller foretas ytterligere investeringer i havn i dette området i neste fireårsperiode.

Alternativer skal utredes grundig – og det skal lages en rapport om alternativ bruk av Kongsgård/Vige til boligformål.

4. Kunstsilovedtakene skal aller helst reverseres, men et minstekrav er at drifts og investeringsbudsjett ikke økes ut over allerede vedtatt nivå.

5. Politikerlønningene skal reduseres. Et minstekrav er 10% ut fra vedtatt nivå i fellesnemnda, og at lønnsveksten ikke overstiger konsumprisindeks.

6. Bompenger skal helst avskaffes og veibygging finansieres over statsbudsjettet. Gjennomslag for dette ligger ikke på lokalt nivå, men vi forventer at den koalisjon vi støtter sier nei til byvekstavtale som innebærer 11 nye bomstasjoner og 50% takstøkning – heller finner bompengeløsninger som gjør belastningen mindre for barnefamilier og de som har minst.

7. Eiendomsskatten skal bort. Et minstekrav fra oss er at den koalisjon vi støtter også jobber i tråd med regjeringens intensjoner om å få den ned til 4 promille, uten retaksering/opptaksering/omtaksering av spesielt boligene i Søgne og Songdalen.

8. Velferd og kultur, herunder barnehage, skole, helse og eldreomsorg, skal styrkes i alle bydeler. Vi ønsker en koalisjon som jobber mot sentralisering.

9. Koalisjonen vi støtter må lede tydelig an i kampen mot økende forskjeller og urettferdig politikk.

10. Vi vil støtte en ny politisk kurs for nye Kristiansand.

Vi gleder oss til å se hvem som tar i mot Demokratenes utstrakte hånd, og ser frem til den 9. oktober da Kristiansand bystyre skal konstitueres.


Vidar Kleppe
Ordførerkandidat for Demokratene i KristiansandFølg oss på facebook#Demokratene #Valg2019 #Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg “Vidar Kleppe” #Agder #Kristiansand / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen