Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

Alle unge mennesker også de med nedsatt funksjonsevne må ut av sykehjem og aldershjem. Det er uverdig for Norge at flere har slike boformer mot sin vilje. Det må satses på økt bruk av «Brukerstyrt Personlig Assistanse» (BPA).

BPA ble lovfestet som en individuell rettighet, gjeldende fra 2015, men siden den tid har vi sett at regelverket ikke fungerer i praksis i kommunene. Mange kommuner har en restriktiv tildelingspraksis, som gir et tilbud som ikke dekker folks behov, og utarbeider egne retningslinjer som ikke alltid harmonerer med regelverket.
Vanlige utfordringer:

• Myndighetene har stipulert at det er ca 11 000 mennesker som har et behov for BPA, men kun litt over 3500 har ordningen i dag.
• Folk får avslag på søknad eller får innvilget for få timer.
• Kommunene innvilger kun assistanse til basale behov og knapt nok det. Undersøkelse fra 2017 viste at 100 % av de spurte ungdommene ikke fikk dekket behovet for assistanse til å delta i sosiale aktiviteter og fritid. Mange får heller ikke innvilget assistanse som trengs for å kunne være i utdanning og arbeid.
• Kommunenes vedtak går ofte på tvers av det som er dokumentert behov.
• Kommuner unnlater å informere om ordningen, eller fraråder den.
• Funksjonshemmede med store assistansebehov blir presset til å bo på institusjon heller enn å bo hjemme med BPA.
• Kommuner som operer med forbud mot å ta med seg assistentene ut av kommunen.
• Mange må gjennom krevende klageprosesser, og det er enormt mange klagesaker.
• Av de over 100 som kom inn til fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2018 endte 40 prosent med omgjøringsvedtak, som betyr at kommunene har brutt loven. Dette er et høyt tall, særlig når vi vet at fylkesmennene også holder igjen på dette området. Det i seg selv er påfallende. Fylkesmennene er statens representant ute i fylkene, som skal sørge for at kommunene overholder lovverket, og er som regel svært strenge og konservative når det f.eks. gjelder strandsoner og liknende.
• Norge har forpliktet seg til å innfri funksjonshemmedes menneskerettigheter, gjennom å ratifisere FN-konvensjonen for funksjonshemmede. Konvensjonen gjør det klart at staten er forpliktet til å sørge for at funksjonshemmede, på lik linje med andre samfunnsborgere, har mulighet til å leve aktive og selvstendige liv, velge hvor man vil leve og bo, ha full tilgang til alle samfunnsarenaer og delta fullt ut i samfunnet.

Demokratene kan ikke godta at kravene som diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, pålegger kommunene i stor grad ikke etterleves. I dag har de fleste grupper fått rett til egen bolig uavhengig av grad av funksjonshemming.
Demokratene ser økt mobilitet og deltagelse for mennesker med funksjonshemninger som en selvfølgelig rett. Vi vil ha et samfunn der alle kan delta. Derfor har Demokratene alltid kjempet for rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). BPA er et viktig verktøy som gir mennesker med nedsatt funksjonsevne muligheten til å leve et aktivt og verdig liv.
BPA handler om å kunne bestemme over egen hverdag og få innflytelse over hvem som hjelper en. BPA betyr i korthet at personer med varig og stort behov for kommunale tjenester som praktisk bistand og opplæring, kan velge å selv ansette tjenesteytere, og styre dem etter eget behov. Dette vil helt klart gi de av våre medmennesker med ulike funksjonsnedsettelser større frihet og et verdigere liv som mennesker.

 
 
Anita Lotsberg
Demokratene Kristiansand

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #