Grensekontroll trenger ikke koste 4 milliarder

Christen Krogvig

FrPs justisminister Per Willy Amundsen går 24 august ut i ABC-nyheter og kritiserer forslaget om å

Faksimile fra ABC Nyheter 24. august 2017

gjeninnføre grensekontroll. Amundsen hevder at lønnskostnadene ved grensekontroll alene vil bli 3,9 milliarder kroner. Amundsen hevder: «Om vi skal ha en tilfredsstillende personkontroll, vil det bety et økt personellbehov på ca 3.750 politifolk til en stykkpris på ca. 1.030.000 kroner per årsverk. Det utgjør ca. 3.862.500 000 årlig, ifølge statsråden, som viser til tall fra eget embetsverk. To tredjedeler av dette er for å dekke sjøgrensen. Vi har 270 anløpssteder for skip. I tillegg har vi flyplassene. Landgrensene utgjør ca. en fjerdedel av antall stillinger», sier Amundsen. «Det viktigste formålet med grensekontroll er å stanse ulovlig innvandring. Og den ulovlige innvandringen foregår ved hjelp av fly, ferger, bil, tog eller buss. Løsningen for denne delen av grensekontrollen må være å pålegge flyselskaper, fergerederier, bilførere, tog og buss-selskaper å kontrollere at passasjerer som skal til Norge har med pass og visum før de setter seg om bord. For det tilfelle at det ikke foretas visumkontroll må de ansvarlige selskapene og personene pålegges et erstatningsansvar dersom de tar med deg ulovlige innvandrere inn i Norge”, Skriver Christen Krogvig, som er tredjekandidat for Demokratene i Norge i Akershus, og fortsetter:

Bombrikke for å forenkle

Demokratene i Norge vil ha vekk bommene langs norske veier. Men bombrikkene må beholdes. De som har god vandel skal få bombrikker som gjør at man vil spare tid når man passerer grensen.

Når det gjelder kjøretøyer som stadig passerer våre grenser, er det ikke hensiktsmessig å bruke tid på å stanse og kontrollere hvert eneste kjøretøy. Ved alle våre grenseoverganger til lands bør det etableres en grønn og en rød fil. I den grønne filen bør det bare foretas stikk-prøve-kontoller av, for eksempel hvert tiende kjøretøy. Når det gjelder kjøretøyene som kommer i rød fil, så skal alle varer kontrolleres for å avdekke smugling av mennesker, narkotika og andre ulovlige. Når man ankommer tollen i dag velger man selv om man vil gå på rød eller grønn. Jeg ser imidlertid ikke form meg at førerne av kjøretøyer selv skal kunne velge om de skal kontrolleres eller ei. I stedet bør det brukes bombrikker som regulere hvilken fil man kan bruke. For å få kjøre på grønt må man søke om å få en bombrikke, og søknaden skal kun innvilges for eiere som har god vandel.

Det samme prinsippet bør også gjelde for andre typer transport. Fergerederier som frakter mennesker uten pass og visum i Norge, skal fratas sine konsesjoner. Det samme gjelder flyselskaper. Rederier for nyttelast skal også kunne godkjennes for forenklet kontroll. Skip fra ikke godkjente rederier skal kontrolleres nøye, og det er fult mulig å på legge rederiene selv å betale for denne kontrollen.

Ubemannede grenseoverganger Det er 78 grenseoverganger på land. Men kun 9 av disse er i dag bemannet. Jeg er enig med Amundsen at det vil bli dyrt å bemanne alle disse. Men med bombrikke systemet vil det være mulig å ha automatisk betjening av mange av disse overgangene. For dem som har den nødvendige bombrikken, vil bommene åpne seg automatisk. Og i tillegg bør alle passeringer filmes. En del utenlandske turister og folk med dårlig vandel vil imidlertid ikke ha slike bombrikker. Disse sjåførene må da rett og slett finne en bemannet grenseovergang. (Det kan hende at antallet bemannede overganger må økes noe.)

Gjerde 

I USA vant president Trump valget på løfte om å bygge en mur langs grensen mellom USA og Mexico. Selv om vi stanser alle kjøretøyer og fartøyer på vei til Norge vil det fremdeles være mulig å ta seg til Norge til fots. Når det gjelder asylsøkere bør kun de som søker om asyl på grensen kunne få sine saker behandlet. Når det gjelder alle som blir pågrepet etter å ha tatt seg ulovlig inn i Norge, må vi følge Israels eksempel: Israel sender ulovlige innvandrere til land i Afrika som er villige til å ta imot dem. Men selv dersom vi gjør det umulig å søke asyl for folk som tar seg ulovlig inn i landet, kan man tenke seg ulovlig innvandring og smugling over grensen til fots vil forekomme. For å stenge også dette smutthullet bør vi vurdere å bygge et gjerde langs grensene. I dag har Norge alle rede bygget et kort gjerde på grensen til Russland. Det er viktig å få utredet hva det vil koste å bygge et tilsvarende gjerde langs alle våre grenser. Hvis kostnaden for et slikt gjerde ikke er for høy bør vi beslutte å bygge et gjerde langs alle våre grenser.

Artikkelforfatteren mener det må vurderes å bygge et gjerde langs alle landets grenser.