Hvorfor stemte FrP og Høyre for å sende norske skip til Middelhavet?

Når det gjelder politiske beslutninger fattet i Stortinget er disse offentlige. Tanken er at velgerne skal ha en mulighet til å kontrollere

I stedet for å tilbakekaller Siem Pilot har regjeringen skiftet skipet ut med Olympic Commander.

hvordan partiene bruker de mandatene de mener at de har fått fra velgerne i valg. Resultatet av avstemningene i Stortinget kan derfor avsløre om politikerne holder ord, eller om de holder oss for narr?

Når det gjelder beslutningen om å sende skip til Middelhavet for å hjelpe til med invasjonen av Europa stiller det seg annerledes. Denne beslutningen ble ikke fattet av Stortinget, men av regjeringen.

Det eneste som er offentliggjort er følgende pressemelding datert 20. april 2015.
I pressemeldingen heter det: «Regjeringen har besluttet at Norge skal delta med et skip i operasjonen Triton. Et sivilt skip skal være på plass fra rundt 1. august, eller tidligere.»

Det står ikke noe i pressemeldingen om hvordan denne beslutningen ble truffet. Hvilket møte fattet beslutningen? Hvem var til stede? Var det noen avstemning? Demokratene i Norge rettet derfor en henvendelse til regjeringen med noen spørsmål. Regjeringens representant svarte at beslutningen var fattet i en «regjeringskonferanse». Videre heter det: «Underlagsmateriale og konklusjoner fra regjeringskonferanser inneholder ikke forvaltningsvedtak og materialet fra disse er fortrolig.»

Spørsmålet om hvordan de to regjeringspartiene stemte i spørsmålet om Norge aktivt skulle arbeide for å hjelpe til med den afrikanske invasjonen av Europa er således hemmelig!

I svaret fra regjeringen ble det lagt ved en lenk som forklarer hva er «regjeringskonferanse er»: «Regjeringen møtes normalt en gang i

Henry von Koss hjelper til med å skipe ulovlige innvandrere inn til Hellas. Det å stanse ulovlig innvandring kan dekke inn kostnadene ved å fjerne bommene flere ganger.

uken til regjeringskonferanse på Statsministerens kontor, vanligvis på torsdag. Som første sak i regjeringskonferansen holdes forberedende statsråd.» I oppslaget om regjeringskonferanser heter det videre: «Alle viktige saker drøftes i regjeringskonferanse før de formelle beslutningene fattes enten i statsrådsmøte eller i vedkommende departement. Dette sikrer at regjeringen står samlet bak beslutningene. Regjeringskonferansene er dermed en regjerings fremste møteplass.»

Regjeringen skal med andre ord fatte beslutninger som den står samlet om.
Dette tyder på at begge regjeringspartiene; Høyre og FrP, var enige om å sende fartøyer til Middelhavet. Ettersom ingen av partiene har kritisert beslutningen i ettertid er det vanskelig å trekke noen annen konklusjon enn at det ikke fremkom innvendinger fra noen av partilederne i denne konferansen.

Dette er uhyre viktig ettersom mange velgere stemmer på FrP i håp om at partiet skal bremse innvandringen til Norge. I noen saker gjør FrP forsøk på å bremse innvandringen. Men i denne uhyre viktige beslutningen om å underlette Invasjonen av Europa tyder alt på at FrP stilte seg bak beslutningen.

Demokratene i Norge har også rettet en henvendelse til FrPs kommunikasjonssjef om partiets stemmegivning i regjeringskonferansen som besluttet at Norge skule delta i den enorme menneskesmuglingsoperasjonen på Middelhavet. Henvendelsen er ikke besvart. Det er åpenbart at dersom FrPs medlemmer i regjeringen hadde stemt mot å sette inn norske skip på Middelhavet ville FrP gått ut med dette.

Det er heller ikke noe som tyder på at de øvrige partiene som er representert på Stortinget, er motstandere av aktiviteten til de norske skipene i Middelhavet.

De velgerne som er motstandere av at Norge aktivt skal bistå de kreftene som arbeider for å gjøre Europa afrikansk og islamsk, må innse at en stemme på de partiene som i dag er representert på Stortinget, inkludert FrP, i beste fall er bortkastet. Det er bare Demokratene i Norge som protesterer mot politikken som går ut på å støtte Invasjonen av Europa.

Godt valg!