Nasjonalstaten er under press

«I dagens verden er nasjonalstaten under press. Den internasjonale storkapitalen arbeider systematisk for at nasjonalstatene skal fraskrive seg muligheten til å styre samfunnsutviklingen. Særlig presses nasjonalstatene til å gi fra seg retten til kontroll over egne naturressurser, nøkkelbedrifter og befolkningsutvikling,» skriver Per-Christian Stenvaag, organisatorisk nestleder Demokratene i Norge og fylkesleder i Hedmark. Og han fortsetter:

«Som et sentrumsparti med konservativt verdisyn vil Demokratene i Norge forsvare nasjonalstaten. Uten nasjonalstaten vil det bli umulig å sikre en god fremtid for den enkelte familie og det enkelte lokalsamfunn. Vi mener at et likeverdig samarbeid mellom selvstendige nasjonalstater er en forutsetning for et reelt folkestyre både på internasjonalt og lokalt nivå.

Den fremste trusselen mot nasjonalstatene i Europa er EU. Stadig flere europeiske land underlegger seg EU-regimet som arbeider for fri flyt av varer, kapital, tjenester og personer over landegrensene. Forslaget til en grunnlov for EU bekrefter at unionen gradvis omgjøres til en føderasjon, der medlemslandenes folkevalgte organer settes på sidelinjen.

Gjennom EØS og Schengen er Norge knyttet så tett til EU-systemet at våre egne styringsmuligheter er sterkt redusert. Gjennom EØS er vi påtvunget en rekke direktiver som har store skadevirkninger.For å sikre norsk selvstendighet vil Demokratene i Norge ha en vanlig handelsavtale med EU, uten noe element av overnasjonalitet.

Gjennom Schengen har vi forbud mot å gjennomføre personkontroll på grensen mellom Norge og EU. Denne bestemmelsen har resultert i at innvandringen til Norge er kommet helt ut av kontroll. Norske politikere har fraskrevet seg muligheten til å demme opp for grensekryssende kriminalitet, terrorisme og illegal innvandring. De har også fraskrevet
seg en viktig mulighet til å styre befolkningsutviklingen i Norge. Vi er et rikt land med en liten befolkning. Vi er svært sårbare overfor de store folkeforflytninger som skjer i våre dager. Jeg vil derfor utfordre FrP til å forklare hvorfor partiet stemte imot forslag på Stortinget om norsk grensekontroll mot Schengen.

Nasjonalt eierskap er viktig for at naturressursene skal komme den norske befolkning til gode. Til tross for dette vedtar det norske storting stadig nye lover som muliggjør salg av bedrifter og ressurser til utlandet. Mineralloven, vannressursloven, energiloven, havbeiteloven og oppdrettsloven er gode eksempler. Privatisering av statseiendommer åpner også for salg til utlandet. En av Demokratene i Norge sine hovedoppgaver er å stoppe denne utviklingen.

Enkelte hevder at sentrum ikke er noe selvstendig politisk alternativ og at velgerne bare burde ha valget mellom venstresiden og høyresiden. Men faktum er at et konservativt sentrumsparti som Demokratene i Norge skiller seg klart både fra venstresidens sosialisme og høyresidens liberalisme. Vi vil beskytte den lille mann og kvinne mot overgrep både
fra offentlige og private maktkonsentrasjoner. Vi vil sikre bosettingen i distriktene, samtidig som vi vil lette presset mot byene.

Og hvem skal kunne flagge EU-saken uten å inngå håpløse kompromisser med ja-partiene Ap og Høyre? Svaret vet dere alle. Det er Demokratene i Norge»