Slik kan vi redusere kriminaliteten radikalt

“Støre vil ha strengere straffer mot arbeidskriminalitet. Greit nok det. Men hva med strengere straffer for pedofile overgripere, overfallsvoldtekter, ran og grov vold?,” spør tredjekandidaten på Demokratene i Norges stortingsliste i Oslo, Jan Simonsen. Han har satt 8 år som medlem av Stortingets justiskomite. Han har flere forslag som han mener vil redusere kriminaliteten i Norge radikalt, men som FrP-statsrådene i Justisdepartementet bare i liten grad har grepet fatt i. Her er hans liste over tiltak:

1: «Når en person blir straffet for flere lovbrudd i samme dom, skal det utmåles straff for hver enkelt kriminell handling som deretter summeres opp til den samlede straffeutmålingen. I slike tilfeller er dagens regler at det anvendes en felles frihetsberøvelse som ikke skal overstige maksimalstraffen for det alvorligste lovbruddet med en fastsatt prosentsats. Denne prosentsatsen foreslo justisminister Amundsen å gjøre noe høyere enn tidligere. Men fortsatt får en kriminell et betydelig «strafferabatt» dersom han begår flere kriminelle handlinger og blir dømt for dem på samme tid.

En slik praksis innebærer i realiteten straffefritak for flere av de lovbruddene som er dokumentert, og som en tiltalt blir dømt for å ha utført. For ofrene som oppdager at innbruddet i deres hus eller hytte i praksis ikke fører til noen straffereaksjoner, vil en slik praksis føles fullstendig urimelig.

Det er naturlig at en kriminell dømmes for samtlige av de straffbare handlingene han har utført, og at straffeutmålingen ikke blir annerledes om han dømmes i én eller i flere rettssaker.»

2: «Relativt få personer står bak en stor del av kriminaliteten i Norge. Dersom disse personene tas ut av den kriminelle sirkulasjonen, vil antall kriminelle handlinger reduseres betraktelig. I delstaten California i USA ble det for flere år siden innført et system der en kriminell som blir domfelt for tredje gang for en kriminell handling over en bestemt alvorlighetsgrad, automatisk blir idømt livsvarig fengselsstraff. Det nye straffesystemet i California ble en formidabel suksess. På tre år ble kriminaliteten redusert med 30,8 pst. Voldskriminaliteten ble redusert med 26,9 pst.

Det er derfor fornuftig å tenke i samme retning også i Norge. Med utgangspunkt i norske forhold bør det innføres en ordning som bygger på de samme prinsippene som systemet i California, men hvor det er sammenheng mellom de kriminelle handlingene som blir begått og den straffen som idømmes. Det bør derfor innføres et system der straffen ved andregangs domfellelse automatisk dobles, tredobles ved tredjegangs domfellelse osv».

3: Asylsøkere som kommer til Norge bør plasseres i lukkede leirer inntil søknadene deres er ferdigbehandles og de enten kan sendes ut av landet, eller bli boende som flyktninger. I dag kan alle asylsøkere bevege seg fritt rundt i våre gater selv om myndighetene enda ikke kjenner til deres bakgrunn og vet hvem de er. Det er nok å ta en tur et par kvelder under Vaterlandsbroen på Grønland i Oslo for å observere de dopselgende asylsøkerne. Asylsøker står bak mange overfallsvoldtekter, ran og narkotikasalg. Dette problemer forsvinner dersom de ikke kan bevege ut av asylleirene.

En slik ordning kombinert med en langt strengere asylpraksis der det kun gis flyktningstatus for personer som dokumentert er forfulgt på grunn av politisk arbeid i hjemlandet får opphold i Norge, vil dessuten sterkt redusere asylstrømmen. Ingen som vet at deres søknad vil bli avvist vil ha interesse av å reise til Norge for å bli sittende inne i en asylleir inntil de bli sendt i retur.

4: Pedofile overgripere må få valget mellom enten å sperres inne på livstid eller å godta en tidsbestemt straff med påfølgende medisinsk/kjemisk kastrering når de slipper ut fra fengselet. Fengselsstraffen bør uansett være vesentlig strengere enn i dag. Og ingen som er dømt for pedofile overgrep må slippes ut på permisjoner uten å ta de nødvendige medisinene før permisjonen. De bør påføres fotlenker slik at myndighetene til enhver tid vet hvor de beveger seg.