Bare flyktningene får gullstipend

«Norsk ungdom får ikke gull-stipend verd over 100 tusen kroner årlig slik flyktninger gjør,» slår Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe fast. «I Norge kan faktisk personer få flyktningstipend både i grunnskolen og den videregående skole etter Opplæringsloven § 4A-1 – om du er utenlandsk statsborger som har fått asyl i Norge, og setter seg på den norske skolebenken,» skriver han, og fortsetter:

«Jo tidligere en begynner å utdanne seg etter at du kom til Norge, jo lengre kan en motta og få i flyktningstipend – som på folkemunne med rette blir omtalt som gull-stipendet med en verdi på over 100 tusen kroner i året.

Om en flyktning som eksempelvis har fått asyl i Norge, begynner på en utdanning her i landet innen tre år etter at han/hun kom til Norge kan vedkommende få gull-stipend i hele tre år. Begynner en på utdanning innen fire år etter at en kom til Norge, kan en få gull-stipend i to år. Går en i vanlig videregående opplæring som de har rett til etter opplæringslova, får en særbehandling som ikke norske elever får – ved at den økonomiske støtten flyktningen får blir gjort om til et gull-stipend.

Tall i kroner basert på undervisningsåret 2018-2019 gir da den utenlandske statsborgeren som har fått asyl i Norge hele 108 250 kroner årlig i flyktning/gull-stipend.

Dette viser at stortingspartiene forskjellsbehandler norske elever og gir urimelige særordninger til utenlandske statsborgere som har fått asyl i Norge. Jeg er derfor en sterk motstander av et norsk utdanningssystem som ikke gir norsk ungdom som tar utdannelse, like økonomiske rettigheter gjennom like stipender – som utenlandske statsborgere som har fått asyl i Norge.

Dessverre er det bare Demokratene av partiene i Norge som sier nei til den: Økonomiske diskrimineringen av norsk ungdom som tar utdanning – og som årlig ikke får gull-stipend på over 100 tusen kroner – slik utenlandske statsborgere som har fått asyl i Norge gjør»

  • Sina Staes Janevska

    urettferdig behandling… en skam for Norge 🙁 🙁 våre egne ungdom må jobbe på siden av studiet for å kunne finansiere sin utdannelse…

  • Cassandraen

    Ikke bare at gjestene får mere, men de rammes heller ikke av Lånekassens regelverk, om jeg har forstått det rett.
    For norsk ungdom (og foreldre) er loven i dag at de faktisk IKKE har rett til hverken stipend el lån om de bor på samme adresse som en av foreldrene. Og det er uavhengig av den foreldres inntekt. Så, en norsk ungdom med eks en Far som er uføretrygdet vil ikke få hjelp til sin utdanning, og hans Far vil ikke få redusert skatt som følge av at han er tvunget til å forsørge sin datter når denne er passert 18 år. Far og datter tvinges dermed til å leve langt under det som regnes som fattigdomsgrense i Norge, dvs for norske nordmenn. Og politikerne undres over økende misnøye og «hat» mot nykommere som valser rundt i skolegårdene med kniven klar.