Den islamske innvandring til Norge må stoppes

«Demokratene i Norge vil stoppe innvandringen fra islamske land. Med dette dømmer vi ikke alle muslimer, men dette handler om å ta troende muslimer som tror på Koranen som Allahs direkte inspirerte og ufeilbarlige ord på alvor,» sier politisk nestleder for Demokratene i Norge, Vidar Kleppe.

«Islam er i henhold til originalkildene Koranen og Sunna ikke forenelig med et åpent demokrati med respekt for menneskeverdet, likestilling og ytrings- og trosfriheten. Her forholder jeg meg til tolkingen av islam fra de store islamske lovskolene og islamske lærde som for eksempel Yusuf al-Qaradawi,» sier han, og legger til:

«Jeg vil samtidig understreke viktigheten av at stortingspolitikerne nå snarest må vedta en helhetlig og bedre repatrieringspolitikk, som gjør at asylsøkere og personer som har fått opphold i Norge, på humanitært og tidsbegrenset grunnlag – nå kan starte hjemreisen».