Klart for landsmøte i Demokratene: Forslag om resolusjon om innvandring

“Det er kun våre vestlige verdier basert på humanismen og den kristne kulturarv som skal gjelde i Norge.” Det har vært og er et mantra fra lederen i Demokratene i Norge i Oslo, Max Hermansen. Lørdag har partiet landsmøte og Max Hermansen har leget et grundig resolusjonsforslag om hva partiet bør mene om innvandring. Det kan du lese her:

ASYLSØKERNE IKKE FATTIGE I NØD! De aller fleste asylsøkerne har reist gjennom flere trygge land for å komme til Norge. De har dermed hatt råd til å betale menneskesmuglere store beløp for å komme til nettopp Norge. Hvorfor skal de da ha opphold i Norge?

KVINNEUNDERTRYKKELSEN ER VERST! De siste tiårenes svært omfattende migrasjon til Norge av pakistanere, somaliere, irakere, iranere, afghanere, eritreere og andre fra helt eller hovedsakelig muslimske land, har vært og er svært negativt for Norge. Hovedproblemene med dem er den kvinneundertrykkelsen, homo- og jøde-hatet, og så mye annen vold og undertrykkelse de har hatt med seg. Og også at mindre enn en tredjedel av dem kommer seg i jobb og blir i jobb; noe som er svært dyrt for Norge.

BLIR IKKE INTEGRERT! Dessverre er det heller ikke slik at andre og tredje generasjon muslimske innvandrere integrerer seg inn i det norske samfunn. Tvert imot ser de ut til å bli enda mer kriminelle enn sine foreldre, og færre av dem fullfører en utdannelse og får seg jobb. De lager sterkere og sterkere parallellsamfunn hvor det er sharia med negativ sosial kontroll som gjelder fremfor norsk lov. Vi ser det så tydelig gjennom at alle andre enn muslimene flytter fra disse områdene, dersom de har råd til det.

VOLDTEKTER OG ANNEN VOLD I 2017 var det 550 som henvendte seg til voldtektsmottaket i Oslo. Dette var en kraftig økning i forhold til året før. Hvorfor så mange, og hvorfor disse brutale økningene i antall som blir voldtatt? Og hvorfor forteller ikke massemedia om dette? Hver eneste voldtekt er verre enn hele metoo tilsammen.

Ut fra dette vil Demokratene i Norge derfor:

 1. FØRST OG FREMST: Inngå avtaler med muslimske land om å overta asylsøkere, kvoteflyktninger og familiegjenforening med disse, mot at Norge betaler for tak over hodet, mat og sikkerhet. Det vi oppnår ved dette, er at det blir full stopp i asylsøknader fra velferdssøkere som vil til Norge. Kvoteflyktninger fra FN og EU vil ikke lengre ønske å komme til Norge. Familiegjenforening vil med dette stoppe helt opp for muslimer i Norge, og de vil heller søke seg til andre land for å få familiegjenforening.
 2. REIS HJEM OG BYGG LANDET DITT! Tilby muslimer og andre som har fått norsk statsborgerskap eller permanent opphold i Norge, men som ikke følger våre vestlige verdier, et pengebeløp for å forlate Norge. Dette med særlig vekt på at de bør reise hjem og bygge sine egne land.
 1. DEN TOTALITÆRE IDEOLOGIEN ISLAM! Erklære islam som først og fremst en totalitær ideologi. Dermed kan vi frata moskeene offentlig støtte på over hundre millioner kroner i året. Og vi kan stenge moskeene med grunnlag i den sterke diskrimineringen av kvinner som er i alle de over 150 moskeene i Norge. Tilsvarende må offentlig støtte stoppes til andre muslimske organisasjoner som blant annet muslimske ungdomsorganisasjoner, og til organisasjoner som motarbeider utsendelse av muslimer.
 1. STATSBORGERSKAP IKKE PÅ BILLIGSALG! Ikke gi statsborgerskap til noen uten at de har blitt assimilert inn i det norske samfunn, og i minst ti år har vist denne tilknytningen.
 2. MISTE STATSBORGERSKAP! Ta fra statsborgerskapet dem som reiser ut for å drive terror, og eller som sender døtrene til opprinnelseslandet for å bli kjønnslemlestet.
 3. TIL HJEMLANDET PÅ FERIE Asylsøkere og flyktninger som har fått opphold i Norge og som deretter reiser til hjemlandet på ferie, og eller sender sine barn på ferie og eller koranskole til hjemlandet, skal ikke lenger ha opphold i Norge.
 4. UTVIDET OG SKJERPET GRENSEKONTROLL Vi må sørge for at ingen kommer til Norge som ikke har lovlig grunn til å komme til landet vårt.
 5. UT AV SCHENGEN Norge må meldes ut av Schengen-avtalen. Dette gjelder ikke minst når Sverige og andre Schengen-land blir mer og mer ødelagt, og vi risikerer en stor strøm av muslimer og andre som flykter fra disse landene.
 6. YTRINGSFRIHETSLOV Innføre en ytringsfrihetslov i Norge – som en avledning av Grunnlovens §100 ytringsfrihet – hvor blant annet sosiale medier pålegges å ikke sensurere mer enn det som følger av norsk lov ellers. I denne sammenheng må Straffelovens §185 hatefulle ytringer, slettes; slik at det igjen blir tillatt å si hva man vil om religion, livssyn, etnisk opphav, hudfarge, seksuell legning etc. Straffelovens §186 diskriminering, må tilpasses slettingen av §185.
 • FJERNE HONNINGKRUKKEN! Begrense sosiale tilskudd som kontantstøtte, barnetrygd, engangsstønad ved barnefødsler og lignende til dem som har kommet som asylsøkere, flyktninger og lignende, og deres etterkommere, og som ikke er fullt ut integrert i det norske samfunn. Stoppe alle særordninger hvor asylsøkere, flyktninger og andre får mer enn norske statsborgere.
 • NORSK SKOLE OG ISLAM I skolen må læreplaner endres til at det skal undervises i alle sider ved islam, muslimer og sharia; altså også de sidene ved islam som ikke er forenelig med vår vestlige kultur. Muslimske gutter og andre som ikke vil tilpasse seg vårt samfunn, må gis undervisning på spesielle skoler hvor de blir underlagt et annet regime enn den sosialistiske enhetsskolen.
 • MUSLIMSK ANSIKTSTILDEKNING Forbudet mot ansiktstildekning i det offentlige rom gjøres også gjeldende for muslimske hodeplagg som niqab og burka.
 • VEKK MED HIJABEN! Det kvinneundertrykkende muslimske klesplagget hijab og lignende – forbys i det offentlige rom for alle under 18 år. (eller) – forbys på lik linje med ansiktstildekkende klesplagg. (og eller) – forbys i alle offentlige institusjoner slik som barnehager, skoler, universiteter, domstoler, og offentlige kontorer.
 • SØSKENBARNEKTESKAP FORBYS Vi vil gjøre ekteskap forbudt mellom søskenbarn dersom foreldrene og eller besteforeldrene til den ene eller til begge er søskenbarn. Dette vil forhindre den stigende graden av sannsynlighet for vanskapte barn når man i generasjon etter generasjon gifter seg med sitt søskenbarn.
 • ØSTERRIKE SOM EKSEMPEL FOR OSS Avvise alle asylsøknader av borgere fra land som er trygge, slik Østerrike har gjort. De som søker asyl uten å ha med seg papirer, skal mobiltelefon kunne konfiskeres og brukes til å finne ut hvilken identitet og nasjonalitet vedkommende har. Asylsøkere skal uansett holdes i lukkede mottak til det er besluttet hva en skal gjøre med dem. De lukkede mottakene kan meget gjerne være i et land vi har inngått avtale med.
 • STOPPE KJØNNSLEMLESTELSENE! Jenter i Norge som er i faresonen for å bli kjønnslemlestet, må få jevnlig helsesjekk. Dette da det ikke er noen annen måte å stoppe denne jævelskapen på. Ingen bosatt i Norge skal bli utsatt for kjønnslemlestelse.
 • GUTTER MÅ SELV FÅ BESTEMME Kjønnslemlestelse av gutter i Norge med fjerning av forhuden, forbys for gutter som ikke er myndige. Den enkelte person skal selv få bestemme om det skal gjøres varige endringer i vedkommendes kropp, når vedkommende er gammel nok – myndig – til selv å vurdere om en ønsker dette. Hensynet til jødiske tradisjoner kan ikke være så tungtveiende at en ikke stopper denne meget unødvendige tuklingen med gutters kjønnsorgan. Understreker at det antagelig er under ti jødiske guttebabyer som fødes i Norge hvert år.
 • MASSEMEDIA SOM ØDELEGGER LANDET VÅRT NRK må nedlegges ut fra deres massive tildekningen av sannheten om asylsøkere, flyktninger og andre. Det er ikke akseptabelt at borgerne årlig skal betale mellom fem og seks milliarder i støtte til en institusjon som ødelegger landet vårt. Pressestøtten og fritaket for merverdiavgift, avvikles. Disse pengene kan med fordel i stedet brukes til å fremme norsk kultur og våre vestlige verdier. Journalisthøyskolen og andre utdannelsesinstitusjoner med journalistutdannelse og lignende, gjennomgås med tanke på å utdanne journalister til en akseptabel journalistfaglig og journalistisk etisk standard.
 • UHJELPEN AVVIKLES I NÅVÆRENDE FORM Norge bruker mer enn 36 milliarder i utviklingshjelp. Svært seriøse rapporter har gang på gang vist at denne utviklingshjelpen ikke hjelper. Vi må derfor vurdere å avvikle utviklingshjelpen der hvor den ikke kommer til nytte. Dette inkluderer å stoppe all uhjelp til regimer som ikke støtter våre vestlige verdier, og eller som ikke vil ta sine egne statsborgere i retur. Dessuten må avtaler om overtagelse av asylsøkere, kvoteflyktninger og familiegjenforening med disse, betales av uhjelpsmidler.
 • INNFØRE DIREKTEDEMOKRATI I og med at makteliten i Norge har gitt opphold til så mange mennesker som ikke passer inn i landet vårt, uten å spørre folket om det er i orden; må vi ta fra dem deler av den makten de nå har. En innføring av direktedemokrati etter sveitsisk modell, med bindende folkeavstemninger, må også skje i Norge.

ps: Hermansen sier han har fått en del innspill allerede angående omskjæring av gutter, og er i ferd med å endre dette punktet noe