Mennesker med nedsatt funksjonsevne må ikke glemmes

«Den kommunale overtakelsen av omsorgen for mennesker med psykiske funksjonshemninger har dessverre bare vært vellykket for noen grupper. Mange brukere har fått sin trygghet og tilhørighet erstattet med ensomhet og usikkerhet på grunn av denne reformen, der de er prisgitt den enkelte kommunes økonomi. Demokratene vil at kvaliteten på omsorgen skal evalueres med tanke på en bedre hverdag for alle brukere,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

Han sier at Demokratene vil arbeide for at det offentlige erkjenner sitt ansvar overfor mennesker med psykiske og fysiske funksjonshemninger. «Mennesker med nedsatt funksjonsevne må sikres arbeid ut fra sine kvalifikasjoner, og loven mot diskriminering i arbeidslivet må brukes sterkere for å hindre at kvalifiserte funksjonshemmede blir utestengt fra arbeidslivet. Her må særlig det offentlige ta et mye større ansvar,» mener han.

«Alle unge mennesker også de med nedsatt funksjonsevne må ut av sykehjem og aldershjem. Det er uverdig for Norge at flere har slike boformer mot sin vilje. Det må satses på økt bruk av BPA (brukerstyrt personlig assistanse). Demokratene vil følge opp at kommunene får nok penger til å oppfylle kravene som diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, pålegger kommunene,» sier Kleppe, og legger til:

«I dag har de fleste grupper fått rett til egen bolig uavhengig av grad av funksjonshemming. Demokratene ser økt mobilitet og deltagelse for mennesker med funksjonshemninger som en selvfølgelig rett. Demokratene ønsker et samfunn der alle kan delta. Derfor har vi alltid kjempet for rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). BPA er et viktig verktøy som gir mennesker med nedsatt funksjonsevne muligheten til å leve et aktivt og verdig liv, og BPA handler om å kunne bestemme over egen hverdag og få innflytelse over hvem som hjelper en. BPA betyr i korthet at personer med varig og stort behov for kommunale tjenester som praktisk bistand og opplæring, kan velge å selv ansette tjenesteytere, og styre dem etter eget behov. Dette vil helt klart gi de av våre medmennesker med ulike funksjonsnedsettelser større frihet – og et mer verdige liv som mennesker.»