Norge trenger et konkurransedyktig næringsliv

«For å ha et robust næringsliv og et konkurransedyktig Norge fremover, må vi stimulere til forskning av høy internasjonal kvalitet. Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Da må vi ha fagmiljøer i verdensklasse. For å få til det må vi både prioritere å tenke langsiktig. Demokratene mener derfor at norsk forskingspolitikk bør prioritere områder der vi har naturlige fortrinn på grunn av eksisterende kompetanse, levende næring, naturmessige fortrinn – eller en kombinasjon av disse.,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe, og legger til:

«De offentlige bevilgningene må være langsiktige og forutsigbare for å skape høy kvalitet og konkurransedyktighet i forskningen. Det er en sammenheng mellom satsing på forskning, utvikling og innovasjon, og vekst i økonomien. Det er viktig for Norge å være et foregangsland på forskning innen fossile og fornybare energikilder, men også annen teknologi. Det vide spekteret i forskningsmiljøer på universiteter og høyskoler må opprettholdes. Vi vil satse mer på kommersialisering av forskning. Dette vil stimulere til innovasjon, økt verdiskaping og flere norske arbeidsplasser.»