Reduseres ikke-vestlig innvandring med 13% har vi råd til å fjerne alle bommene

Christen Krogvig er sekretær i Demokratene i Norge.

Det å fjerne alle bommene er den viktigste saken av økonomisk natur for mange medlemmer av Demokratene. Men når vi publiserer saker om dette møtes vi ofte med innvending om at «det går ikke»… Det er imidlertid fult mulig å regne på hva det vil koste å fjerne alle bommer og hvordan det kan dekkes inn.

I følge dette oppslaget i Dagbladet fra november 2016 ligger det an til at norske bilister vil måtte betale 9 milliarder kroner i bompenger i 2017. Hvis eksisterende bommer skal fjernes må med andre ord et tapte inntekter på 9 milliarder kroner pr. år dekkes inn.

Både kostnadene til bygging av bompengefinansierte veier og inntektene fra bompenger holdes utenom statsbudsjettet. Men i statsbudsjettet for 2017 er det satt av ca. 500 millioner kroner øremerket til reduksjon av bompenger i distriktene. Hvis Demokratene skal holde løftet om å fjerne bommene må denne posten på statsbudsjettet økes fra 500 millioner til 9,5 milliarder kroner.

9 milliarder høres ut som et enormt tall. Men det er fult mulig å dekke dette inn. Etter min mening ville det beste være å redusere den ikke-vestlige innvandringen. I følge Finansavisen og SSB gir hver ikke-vestlige innvandrer opphav til fremtidige statsøkonomiske forpliktelser på 4,1 millioner 2012-kroner. Beløpet i 2017-kroner er høyere på grunn av prisstigning. Men hvis vi bruker et konservativt anslag på 4,1 millioner kroner betyr det at alle bompengene som kreves inn over hele landet, kan dekkes inn ved å redusere den ikke-vestlige innvandringen med 2 200 personer pr. år.

Hvor mange ikke-vestlige innvandrere vi mottok i 2017 vet jeg ikke med sikkerhet. Men Christian Skaug har i Document anslått det samlede antallet ikke-vestlige innvandrere i 2017 til 16 800 personer. Christian Skaug har baserer seg på opplysninger fra SSB for de første tre kvartalene i 2017, og han antar at siste kvartal blir som de foregående.

Det å fjerne bommene vil kreve at det setts av ca. 9 milliarder kroner ekstra for å kompensere for bortfallet av bompengeinntekter til bompengeselskapene. En reduksjon i innvandringen på 2 200 personer gir en reduksjon i fremtidige statsøkonomiske forpliktelser som tilsvarer omtrent 9 milliarder kroner. Men de fremtidige forpliktelsene som Staten pådrar seg ved å tillate ikke-vestlige innvandring bokføres ikke i statsbudsjettet. I statsbudsjettet bokføres kun kostnadene for budsjettåret. Når man skjærer i gjennom de regnskapstekniske finurlighetene er det slik at besparelsene ved å redusere ikke-vestlig innvandring med 2 200 personer, det vil si 13%, er tilstrekkelige til å fjerne alle landets bommer.

Det er derfor åpenbart at Demokratene med sin restriktive innvandringspolitikk ikke har noe problem med å dekke inn kostnadene ved å fjerne alle bommene på offentlige veier fra Lindesnes til Nordkapp.