Våre eldre fortjener verdighet og trygg omsorg

«Demokratene vil styrke hele tiltakskjeden i helse- og omsorgsstigen – fra dagsenter og enkle hjemmetjenester til heldøgns omsorg og omfattende helsehjelp. Da må finansieringsordningene i større grad understøtte et bredere spekter av tjenester rettet mot eldre. Det grunnleggende må være at den enkelte får rett tjeneste til rett tid etter eget ønske – hvor varig institusjonsopphold benyttes først når omsorgsbehovet tilsier at det er nødvendig,» sier partiets politiske nestleder Vidar Kleppe og leder for Demokratene i Hordaland, Marianne Solheim.

«Eldre medmennesker skal selvsagt være trygge på at når de er syke og trenger det, så skal det stå en plass klar til å ta imot dem. Men så lenge de vil og kan bo hjemme skal samfunnet tilrettelegge for dette. Det er derfor helt nødvendig med utbygging av sykehjem, omsorgsboliger og eldrehjem. Det skal bygges ut på en slik måte at ektepar skal kunne leve sine liv sammen. De som får en syk eldre ektefelle skal tilbys å være sammen sin kjære i alle sammenhenger som brukeren mener han eller hun trenger. Det er etter Demokratenes mening “en stor skam” når vi ser eksempler på at: Eldre ektepar tvangs-skilles fra hverandre i Norge,» sier de to.

«Demokratene har en politikk som tilrettelegger for forutsigbar, god behandling, pleie og omsorg til alvorlig syke i livets sluttfase. Samtidig må det satses på å styrke heldøgnomsorgstilbudet til denne gruppen gjennom å videreføre eksisterende tilbud ved lindrende enheter, samt å tilrettelegge for nye lindrende enheter i kommuner som trenger dette. Alt dette fortjener norske heders kvinner og menn som gjennom et langt liv har vært med på å bygge nasjonen Norge,» soer Kleppe og Solheim.