Innvandrere med ulovlig opphold i Norge må sendes hjem

«Illegale innvandrere som pågripes i Norge skal hjemsendes straks uten opphold. Dersom de nekter å oppgi korrekt identitet skal de settes i lukkede leire inntil sikker identitet er fastlagt eller at de frivillig forlater Norge. Politiet har anledning til å bruke tvang om nødvendig ved utkastelse enten til hjemlandet eller til leire Norge disponerer i utlandet,» mener Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Norge må aktivt arbeide for politisamarbeid med andre land for å få stoppet organisert menneskesmugling og handel med kvinner og barn. I tillegg må grensekontrollene forsterkes. Demokratene vil derfor arbeide for at Norge melder seg ut av EØS og Schengen samarbeidet slik at vi igjen får full råderett over eget land og egne grenser,» sier han