Vil beskytte naturen

Næringsdepartementet har gitt driftstillatelse til selskapet Nussir, som ønsker å opprette en kobbergruve Repparfjorden  i Kvalsund kommune i Finnmark.2 millioner tonn Gruveavfall skal dumpes i en fjord som har  beskyttelse som nasjonal laksefjord.

Det misliker Demokratenes sentralstyremedlem Jorunn Aaselle Olsen dårlig.

«Utslippet vil ramme torsk, sei, sild, hyse, kveite og flyndre, i tillegg til å være negativ for laksen i Repparfjordelva. Dumpingen av gruveslam vil drepe alt liv på havbunnen i deponiområdet, og kan hindre gyting og oppvekst i et mye større område,» skriver hun, og fortsetter:

«Da Folldal verk drev kobberutvinning i Kvalsund på slutten av 1970-tallet, gikk villaksstammen i Repparfjordelva drastisk ned. Hvitfisken i fjorden var ikke egnet som matfisk, gjellene var fulle av slam og slim å fisken luktet forferdelig. Fiskekjøperne nektet å ta imot fisken.

Nå vil selskapet Nussir gjenoppta kobberdriften, men i betraktelig større skala. Havforskere har flere ganger advart mot slik dumping. Fjorddeponiet som er foreslått som eneste aktuelle alternativ, dersom prosjektet skal være lønnsomt nok, innebærer at det i første omgang årlig dumpes to millioner tonn gruveavfall med høyt innhold av tungmetaller, særlig kobber, i en nasjonal laksefjord. Planlagt driftsperiode er foreløpig 15 år.

Kobberinnholdet i massene de vil dumpe, er tre ganger høyere enn grenseverdien for Klima- og forurensningsdirektoratets miljøklassifisering i gruppe fem, som betyr “Svært dårlig”. Det betyr at akutt toksisitet kan oppstå i sedimentene. Massene er så giftig at den ikke kan brukes som fyllmasse på land.

Hvorfor skal det da tillates å slippe det ut i havet? Norge er ett av bare fem land som tillater slik dumping!!

Sametinget har flere ganger uttalt seg klart mot gruveplanene, og Sametingsrådet har gjort det klart at de vil anke denne beslutningen til Kongen i statsråd. Nå pågår det underskriftskampanje på Facebook for å forhindre for å prøve å stoppe denne galskapen!  Håper hele Norge støtter opp om å redde Repparfjorden fra å bli ødelagt.»